Płynność finansowa – co warto o niej wiedzieć?

Każdy przedsiębiorca prowadząc własną działalność gospodarczą stara się podejmować właściwe dla firmy decyzje. Celem jest maksymalizacja zysku i nie osiąganie straty. Niekiedy poczynione inwestycji mogą okazać się nierentowne. Brak zysku przełożyć się może na brak zdolności do bieżącego regulowania zaciągniętych zobowiązań. Ważnym pojęciem, które temu wszystkiemu towarzyszy jest płynność finansowa.

Co to jest płynność finansowa? Dlaczego jest tak ważna?

Przedsiębiorca, który zaznacza, iż jego firma ma płynność finansową chce w ten sposób podkreślić, że prowadzona przez niego działalność przynosi zyski i firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Mogą mieć one różnych charakter. Płynność finansowa to zdolność firmy do zapłaty kontrahentom za dostarczone towary czy też świadczone usługi. W analizowaniu płynności bierze się pod uwagę zobowiązania krótkoterminowe, czyli wymagalne do 1 roku.  Przez płynność rozumie się również gotowość firmy do terminowego wypłacania wynagrodzeń swoim pracownikom czy dokonywaniu zakupów towarów i usług.

Płynność to kluczowy element, który wpływa na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zachowanie płynności finansowej pozwala firmie wprowadzać na rynek nowe produkty, czy świadczyć nowe usługi. Kontrahenci nawiązują współpracę z firmami, które są wypłacalne i którym nie grozi w najbliższym czasie upadłość. Należy pamiętać że płynność nie wiąże się jednoznacznie z zyskiem. Firma która ogłasza zysk, może nie być zdolna do terminowego wywiązywania się z zobowiązań wynikających z podpisanych umów i w przyszłości może być zmuszona do ogłoszenia upadłości. 

Gdzie szukać informacji o płynności finansowej firmy?

Podstawowymi źródłami informacji o płynności finansowej przedsiębiorstwa jest:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat oraz
  • rachunek przepływów pieniężnych tzw. cash flow.

Bilans to obustronne zestawienie aktywów (składników majątku) i pasywów (źródeł finansowania) przesiębiorstwa. Rachunek zysków i strat wskazuje pozycje osiągniętych w danym roku obrotowym zysków i wszystkich poniesionych strat. Przepływ środków pieniężnych w firmie wykazywana jest w cash flow. Przedstawia on wynik finansowy przedsiębiorstwa obliczany jako różnica wpływów i wydatków gotówkowych.

Co wpływa na płynność finansową?

Mówiąc o płynności finansowej ważne jest wskazanie tego, co na nią wpływa. Do czynników, które ją kształtują zalicza się:

  • strukturę i płynność aktywów bieżących,
  • długość cyklu operacyjnego,
  • specyfikę branży,
  • strukturę długu, czy
  • strukturę zobowiązań bieżących.

Jakie mogą być skutki utraty płynności finansowej?

Wspomnianym już skutkiem utraty płynności finansowej jest na pewno stan, w którym firma zmuszona jest ogłosić upadłość. Aby tak się nie stało bardzo ważne jest właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem i utrzymanie na odpowiednim poziomie płynnych środków pieniężnych.

Dla firmy na pewno niekorzystna jest sytuacji gdy płynność jest za niska, ale i również gdy jest za wysoka. Niepotrzebnie zamrożony kapitał będzie miało wpływ na rentowność przedsiębiorstwa.

Utrata płynności finansowej to czasowa niezdolność firmy do regulowania zobowiązań. Jeżeli będzie długotrwała wówczas może doprowadzić firmę do bankructwa. Kiedy przedsiębiorstwo będzie mieć problemy z płynnością finansową wówczas pogorszy się jego rynkowa pozycja w porównaniu z konkurującymi i dobrze prosperującymi branżami. Taki stan doprowadzał będzie do utraty kontrahentów, spadnie sprzedaż, wzrosną koszty operacyjna i finansowe, a co się z tym wiąże przedsiębiorstwo pogorszy swoje wyniki finansowe. Brak płynności finansowej wpłynie również na ograniczenie rozwoju firmy. Przedsiębiorstwo nie będzie mogło przeprowadzać nowych inwestycji, nie zaciągnie w celu ich realizacji zobowiązań długoterminowych, jeżeli nie jest nawet w stanie regulować tych bieżących.

Jak poznać brak płynności finansowej u kontrahenta?

Przedsiębiorca, który obawia się czy jego kontrahent ma płynność finansową jest w stanie rozpoznać to po kilku sygnałach. Jednym z nich może być np. brak terminowego regulowania zobowiązań i płatności za faktury. Innym może być brak terminowych dostaw towarów czy świadczenia usług. Jeżeli firma się nie rozwija, a nawet zmniejsza swój asortyment czy ilość świadczonych usług, unika kontaktu z przedsiębiorcą wówczas może to również oznaczać chwilowe problemy finansowe. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 13.03.2020

płynność finansowa