Należności krótkoterminowe

Co to są należności krótkoterminowe?

Należności krótkoterminowe to wszystkie świadczenia pieniężne bądź rzeczowe, do których pobrania uprawniony jest wierzyciel (a dłużnik do ich spłaty) z tytułu dostaw lub usług, których termin wymagalności wynosi do 12 miesięcy od dnia bilansowego. W bilansie znajdują się one w grupie aktywów obrotowych firmy. Ich wycena bilansowa jest w kwocie wymaganej zapłaty (wartość nominalna powiększona o odsetki, które wystąpią gdy dłużnik np. nie dokonał spłaty w wyznaczonym terminie) z zachowaniem zasady ostrożności (oceny ryzyka niespłacenia części lub całości kwoty przez dłużnika).

program do faktur 2023

Gdy przedsiębiorco oceni, że dłużnik nie jest w stanie spłacić należności w części lub w całości powinno ono przeprowadzić odpis aktualizujący należności, co spowoduje zmniejszenie wartości aktywów obrotowych w bilansie oraz powstanie kosztu dla firmy.

Jak dzieli się należności krótkoterminowe w bilansie?

Należności krótkoterminowe to część aktywów obrotowych firmy. W praktyce spotkać można szczegółowy podział należności na te od:

  • jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług lub inne, 
  • pozostałych jednostek, w których przedsiębiorstwo posiada zaangażowanie w kapitale z tytułu dostaw oraz usług lub inne
  • pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, inne oraz dochodzone na drodze sądowej.

Czym są należności z tytułu dostaw i usług?

Należności z tytułu dostaw oraz usług to ogół należności, które wynikają z rozrachunków przedsiębiorców z jednostkami z tytułu transakcji sprzedaży towarów, materiałów, wyrobów gotowych oraz usług, a także opakowań. Do pozycji tej zaliczane są również rozrachunki z tytułu WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru i ich eksportu), udzielone bonifikaty, rabaty, opusty, rozliczone reklamacje zgłoszone przez nabywcę czy sprzedaż realizowana na warunkach umowy komisu.

Co to są należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych?

W pozycjach bilansowych należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych uwzględniane są chociażby nadpłaty podatku PIT i CIT, nadwyżka VAT naliczonego nad należnym z deklaracji grudniowej, nadpłata: podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości, z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne czy FE, FP, FGŚP. Dodatkowo uwzględnia się również zwrócone cło, a także kwoty, które zostały wpłacone na poczet zabezpieczeń celnych.

Czym są inne należności krótkoterminowe?

Do innych należności krótkoterminowych zaliczyć można np.:

  • odszkodowania, które są należne z tytułu ubezpieczeń osobowych lub majątkowych,
  • należności z tytułu sprzedanych środków trwałych, papierów wartościowych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,
  • wpłacone kaucje, wadia,
  • należności od pracowników ze stosunku pracy.

Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej

To należności, które zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Wartości podane w bilansie korygowane są o odpisy aktualizujące te należności. 

Należności krótkoterminowe działają na zasadzie kredytu kupieckiego. Przedsiębiorstwo nie posiada fizycznie gotówki, nie ma również wpływów na rachunku bankowym lecz oczekuje na spłatę przez dłużnika. Faktury udzielane są z odroczonym terminem płatności. Szczegółowe regulacje odnośnie należności krótkoterminowych reguluje m.in. Ustawa o Rachunkowości.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 28.10.2021

Należności krótkoterminowe