Faktura dla osoby fizycznej

Przedsiębiorcy zobowiązani są do tego, by ewidencjonować każdą sprzedaż. Część z nich zastanawia się jednak, w jaki sposób powinni postępować w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W jakich sytuacjach konieczna jest faktura dla osoby fizycznej? Jakie dokładnie dane powinna zawierać i jakie są sposoby jej wystawiania? Podpowiadamy!

Sposoby ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej

Sprzedaż towarów osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności, większość przedsiębiorców ewidencjonuje na kasie fiskalnej. Czasami jednak zdarza się, iż w związku z rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kasy, firma takowej nie używa. Przedsiębiorca korzysta wówczas z prawa do zwolnienia z powyższego obowiązku. To nie oznacza jednak, że sprzedaży nie trzeba ewidencjonować w inny sposób. W takiej sytuacji robi się to za pomocą dziennej ewidencji sprzedaży, gdy sprzedaż ma charakter stacjonarny lub na podstawie wyciągu bankowego, jeśli sprzedaż ma charakter wysyłkowy.

Dzienna ewidencja sprzedaży musi być odpowiednio prowadzona. Po pierwsze powinna być zbroszurowana. Po drugie powinna zawierać numerację stron, datę uzyskania danego przychodu, wartość przychodu brutto, a także liczbę porządkową kolejnych wpisów oraz podsumowanie wartości przychodu z danego dnia sprzedaży.

Kiedy sprzedaż ma charakter wysyłkowy, czyli odbywa się za pośrednictwem kuriera albo pocztą, każdy przychód pojawiający się na koncie bankowym, stanowi dokument ewidencji sprzedaży w postaci wyciągu bankowego. Jednak można go za takowy uznać tylko w określonych przypadkach. Dzieje się tak wówczas, gdy zapłatę otrzymamy za pośrednictwem poczty, konkretnego banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Taki dowód musi też jasno wskazywać czynność, jakiej dotyczył i na czyją rzecz czynność ta została dokonana. Muszą pojawić się więc dane nabywcy oraz jego adres. Jeśli wymienione warunki nie zostaną spełnione, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży.

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej — czy NIP lub PESEL nabywcy jest konieczny?

Bez względu na powyższe, osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej ma jednak prawo zażądać wystawienia faktury. W takiej sytuacji przedsiębiorca zobowiązany jest dokument wystawić i dostarczyć klientowi. Jakie dane powinny się na nim znaleźć?

Faktura dla osoby fizycznej powinna zawierać informacje, które określa art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisami podatkowymi należy umieścić na niej datę wystawienia faktury, kolejny jej numer, imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres sprzedawcy i jego NIP. Niezbędna jest też data dokonania lub zakończenia dostawy towaru, a także data otrzymania za niego zapłaty. Na fakturze umieszcza się również nazwę towaru lub usługi, jednostkę miary oraz ilość sprzedanych produktów czy usług.

Cena jednostkowa netto, stawka i wartość podatku VAT, kwota podatku VAT z podziałem na poszczególne stawki i wartość należności brutto, to kolejne wymagane informacje. W zapisach o danych, które powinny znaleźć się na fakturze, wymienia się też adres, imię i nazwisko odbiorcy oraz jego numer, za pomocą którego identyfikuje się go w urzędzie skarbowym. Ten element stanowi jednak dla większości przedsiębiorców pewien problem, bo nie każda osoba fizyczna ma go przyporządkowanego.

Czy wobec tego na fakturze powinien się znaleźć jego numer PESEL? Otóż na tego rodzaju dokumencie nie trzeba podawać ani tego, ani tego numeru. Nabywca nie musi posiadać NIP-u, a sprzedawca nie ma obowiązku zamieszczania na fakturze jego numeru PESEL. Przepisy ustawy o VAT po prostu tego nie wymagają.

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i terminy wystawiania dokumentu

Fakturę dla osoby fizycznej można wystawić zawsze. Istnieją jednak przypadki, gdy ubiega się o nią sam klient.

Kiedy nabywca zażąda wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy, od czasu, w którym otrzymał towar, przedsiębiorca nie musi jej wystawić. Nie ma takiego obowiązku. Czas ten liczy się od końca miesiąca, w którym dostarczono produkt albo wykonano konkretną usługę. Można też naliczać go od dnia otrzymania zapłaty.

W każdej innej sytuacji zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż do 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym dokonano dostawy albo wykonano usługę. Warunkiem jest jednak zgłoszenie chęci jej nabycia do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

Drugim terminem jest 15 dzień, od dnia zgłoszenia żądania. Tu warunkiem jest zgłoszenie żądania po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar albo wykonano usługę.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 09.09.2020

faktura dla osoby fizycznej