Czynny żal – pigułka przydatnych informacji

Przedsiębiorcy w natłoku wszystkich spraw mogą zapomnieć o licznych zobowiązaniach podatkowych a tym samym błędnie lub nieterminowo dopełnić formalności związane z zapłatą podatku. Konsekwencje takich przewinień mogą być różne od kary grzywny, po mandaty a nawet wyroki sądowe. Istnieje jednak sposób na uniknięcie kar poprzez wykazanie tzw. czynnego żalu.

Czy jest czynny żal?

Istnienie pojęcia czynnego żalu określa art .16 § 1. Kodeks karny skarbowy – „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

W związku z tym każdy przedsiębiorca, który nie dopełnił formalności urzędowych uznawany jest za sprawcę czynu zabronionego. Jeżeli jednak w odpowiednim czasie i we właściwy sposób, po spełnieniu warunków, które uznają czynny żal za skuteczny zawiadomi odpowiednie organy wówczas nie będzie karany. 

Jaki jest termin na czynny żal?

Termin zawiadomienia o czynnym żalu nie został uregulowany w obowiązujących przepisach. Ważne jest aby podatnik złożył zawiadomienie o czynnym żalu przed udokumentowaniem mu przez organ podatkowy czynu zabronionego, a więc popełnienia wykroczenia lub przestępstwa związanego z niedopełnionymi formalnościami podatkowymi i skarbowymi. 

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby czynny żal uznany był za skuteczny?

Przedsiębiorca, który ma zamiar złożenia czynnego żalu powinien pamiętać o kilku sprawach:

 • czynny żal można złożyć jedynie sprawca czynu zabronionego przed wszczęciem kontroli skarbowej lub posiadaniem przez organy ścigania informacji o uchybieniu skarbowym,
 • zawiadomienie powinno być złożone ustnie lub w formie pisemnej,
 • przedsiębiorca powinien złożyć stosowne deklaracje oraz uiścić wszelkie opłaty wraz z odsetkami za zwłokę. W obowiązku podatnika jest uregulowanie wszystkich powstałych zaległości podatkowych,
 • sprawca ujawnia wszystkie okoliczności, które towarzyszyły popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego wraz ze wskazaniem osób współuczestniczących.

Czy każdy przedsiębiorca może złożyć zawiadomienie o czynnym żalu?

Nie każdy. Art. 16 § 1. Kodeks karny skarbowy nie ma zastosowania wobec osoby, która:

 • kierowała lub zorganizowała grupę bądź związek po to by popełnić przestępstwo skarbowe,
 • kierowała wykonaniem przestępstwa, 
 • poleciła uzależnionej od siebie osobie wykonanie czynu, który został ujawniony jako zabroniony,
 • nakłaniała osoby do popełnienia przestępstwa skarbowego w celu skierowania na nie postępowania o czyn zabroniony.

Jeżeli przedsiębiorcę dotyczy, któryś z powyższych przykładów to, jeżeli nawet złoży zawiadomienie o czynnym żalu, będzie ono nieskuteczne.

Co organ podatkowy uznaje za czyn zabroniony?

Czyn zabroniony może przybierać różne formy. Poniżej kilka przykładów, które stanowią podstawę do złożenia zawiadomienia o czynnym żalu:

 • nieterminowe złożenie deklaracji podatkowych,
 • zatajanie rozmiarów prowadzonej działalności,
 • wykazanie jako koszty uzyskania przychodów kosztów, które nie były bezpośrednio związane z ich osiągnięciem,
 • nie płacenie podatków, bądź uiszczanie zapłaty w niepełnej wysokości,
 • błędne wystawianie faktur czy prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Aby uniknąć ostatniego punktu i prawidłowo wystawiać dokumenty księgowe zapraszamy do przetestowania naszych programów do fakturowania: program do fakturowania Faktura Small Business i program do wystawiania faktur Faktura Small Business Handel.

Każdy nasz program do faktur ma wiele przydatnych funkcji i zalet. Warto skorzystać z dobrego rozwiązania, które ułatwi fakturowanie!

czynny żal