ZUS RMUA co to jest? Co warto wiedzieć?

Dokument ZUS RMUA dostarcza informacji o odprowadzonych przez płatnika składkach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to swego rodzaju potwierdzenie ubezpieczenia danej osoby oraz tego z jakiego tytułu może ona w przyszłości otrzymywać świadczenia. Poznaj szczegółową definicję. Co warto wiedzieć o RMUA?

ZUS RMUA co to jest?

program do faktur 2023

RMUA jest informacją miesięczną dla osoby ubezpieczonej o odprowadzonych przez płatnika składkach z tytułu ubezpieczenia. Dzięki wygenerowanemu formularzowi pracownik może sprawdzić w jakiej wysokości co miesiąc pracodawca odprowadza składki do ZUS. Zweryfikować można również wynagrodzenie, a mianowicie czy wykazane zarobki są właściwe do odprowadzenia ubezpieczenia. Celem dokumentu ZUS RMUA jest potwierdzenie, że pracownik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu i może korzystać z publicznej służby zdrowia. Dokument ZUS RMUA pozwala sprawdzić stan zgromadzonych środków w ZUS bądź OFE. Wystarczy porównać dane z RMUA z informacją z OFE i zweryfikować czy właściwa część składki została przelana do OFE.

Jakie informacje widoczne na dokumencie ZUS RMUA?

RMUA dostarcza pracownikowi informacji o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne. Dokument ZUS RMUA zawiera dane ubezpieczonego, dla którego odprowadzane są składki. Widoczna jest podstawa, od której zostały naliczone składki wraz z podziałem na kwoty płacone przez ubezpieczonego i płatnika. Podana jest również informacja o płatniku, jego nazwa i numer NIP/REGON. Płatnikiem składek jest np.

  • pracodawca dla pracownika,
  • zleceniodawca dla zleceniobiorcy,
  • Urząd Pracy dla osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych.

Wśród informacji na formularzu RMUA widoczne są również dane o zasiłkach, które są finansowe z budżetu państwa, symbol wojewódzkiego oddziału NFZ, okres jaki obejmuje dokument a także podpis płatnika składek bądź osoby uprawnionej wraz z pieczątką adresową. Na dole dokumentu widoczny jest tzw. „pasek”.

Warto kontrolować informacje widoczne na dokumencie, gdyż bieżąca weryfikacja pozwala w porę wykryć ewentualne błędy.

Jak często pracodawca przekazuje RMUA pracownikowi?

W przypadku dokumentu ZUS RMUA pracodawca zobowiązany jest udostępnić pracownikowi odpowiednich informacji na każde jego wezwanie. Gdy pracownik nie prosi o dokument, na pracodawcy spoczywa obowiązek przekazania go do końca lutego roku następnego za poprzedni rok podatkowy. Niekiedy RMUA przekazywany jest co miesiąc, wówczas nie ma obowiązku dostarczenia pracownikowi raportu rocznego jednak, gdy pracownik o to poprosi, wówczas pracodawca powinien taki dokument przedstawić.

Bywają sytuacje, w których pracodawca nie chce przekazać pracownikowi dokumentu ZUS RMUA. W tym przypadku pracownik może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadzi u pracodawcy kontrolę sprawdzającą czy prawidłowo przekazywane są składki do ZUS. Jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości wówczas na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 06.04.2022

RMUA co to jest