+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Zarząd sukcesyjny – czym jest?

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym

Przedsiębiorcy od 25.11.2018 mają możliwość ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, który wypełni obowiązki związane w prowadzaniem przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy do momentu uregulowania formalności spadkowych. Przekazanie firmy następcom po śmierci właściciela przedsiębiorstwa stało się prostsze w wyniku ogłoszenia Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Uproszczenie w dziedziczeniu przedsiębiorstwa

Odziedziczenie firmy po śmierci przedsiębiorczy przez spadkobiorcę wiązało się kiedyś z brakiem płynnej możliwości jej prowadzenia. Aktualnie dzięki wprowadzonej ustawie przedsiębiorca jeszcze za swojego życia może wyznaczyć zarządcę sukcesyjnego i powołać tzw. zarząd sukcesyjny. Jest to rozwiązanie, które znacznie upraszcza formalności związane z dalszym prowadzeniem biznesu. Zarząd sukcesyjny odpowiada bowiem za tymczasowe kierowanie przedsiębiorstwem po śmierci spadkodawcy. Jest to rozwiązanie pozwalające również na podjęcie ostatecznych decyzji związanych z kontynuowanie, zawieszenie, sprzedażą bądź zamknięciem formy.

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

Zarządca sukcesyjny może zostać powołany przez samego przedsiębiorcę zarządzającego firmą przed jego śmiercią lub po jej wystąpieniu przez osoby uprawnione (w ciągu 2 miesięcy od śmierci). Powołanie zarządcy jeszcze za życia pozwala uniknąć dodatkowych kosztów i oszczędza czas potrzebny na spełnienie określonych formalności. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się powołać zarządcę sukcesyjnego, wówczas musi spełnić następujące warunki łącznie:

  • prowadzić działalność wpisaną do CEIDG,
  • wypełnić pisemnie dokument zawierający oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego oraz zgodę zarządcy na pełnienie wskazanej funkcji,
  • zgłosić zarządcę do CEIDG przez:
    -elektroniczny i bezpłatny wniosek wraz z oświadczeniem (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o udzielonej zgodzie na pełnienie funkcji przez zarządcę
    -papierowy wniosek w urzędzie gminy,
    -papierowy wniosek wysłany tradycyjną pocztą listem poleconym z własnoręcznym i potwierdzonym notarialnie podpisem.

Wybrany zarządca sukcesyjny zaczyna pełnić swoje funkcje z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym?

Obowiązki zarządcy sukcesyjnego może pełnić osoba fizyczna posiadając pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może to być osoba prawna w postaci np. spółki. Zarządca nie może mieć orzeczonego zakazu prowadzenia przedsiębiorstwa i może być wcześniej wyznaczonym prokurentem. W przypadku prokurenta ważne jest by w istniejącej prokurze lub przy jej wyznaczaniu wskazać fakt, że prokurent w przyszłości będzie pełnił funkcje jako zarządca sukcesyjny. 

Czynności zarządcy sukcesyjnego

Zarządca sukcesyjny kontynuuje działalności firmy po śmierci właściciela firmy. W pierwszej kolejności przygotowuje i składa przed notariuszem tzw. inwentarz przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca nie odpowiada swoim majątkiem za długi firmy, ma prawo do zysku, podejmuje najważniejsze decyzje w przedsiębiorstwie, działa w imieniu własnym na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, w obrocie posługuje się NIP-em i nazwą przedsiębiorstwa z dopiskiem „w spadku”.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

zarząd sukcesyjny