Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Chcąc rozpocząć prowadzenie własnego biznesu trzeba wziąć pod uwagę obowiązujące regulacje prawne. Własna firma wiąże się bowiem z przestrzeganiem obligotoryjnych przepisów. W przypadku ich naruszenia, możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej może zostać odebrana każdemu przedsiębiorcy. Utrata prawa do prowadzenia własnej firmy jest orzekana decyzją sądu w oparciu o odpowiednie przesłanki. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej regulują przepisy ustawy Prawo Upadłościowe.

program do faktur 2023

Kto może otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? Kto występuje?

Postanowienie sądu o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej orzekane jest wobec podmiotów, których praktyki względem innych przedsiębiorców są nieuczciwe. 

Najczęściej z wnioskiem występują do sądu wierzyciele, których należności nie zostały spłacone przez dłużnika. Wierzyciel tym samym musi przedstawić odpowiednie dowody takie jak np. skutki wywołane nie otrzymaniem środków we wskazanym terminie. Podmiot, który jest niewypłacalny powinien w terminie 30 dni zaistnienia owego stanu zgłosić informacje w postaci wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli to nie nastąpi może liczyć się z otrzymaniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakaz nakładany jest przez sąd także na podmiot, który nie wypełnia obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym, czyli np. utrudnia postępowanie, niszczy majątek bądź nie przedstawia wymaganych dokumentów.

O zakaz może wystąpić również prokurator, tymczasowy nadzorca sądowy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Komisji Nadzoru Finansowego czy zarząd przymusowy.

Co oznacza zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

W przypadku gdy przedsiębiorca otrzyma postanowieniem sądu zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nie ma on możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa na własny rachunek (w oparciu o wpis do CEiDG), w ramach spółki cywilnej czy pełnienia funkcji:

  • członka rady nadzorczej,
  • reprezentanta bądź pełnomocnika osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą (w zakresie tej działalności),
  • członka komisji rewizyjnej,
  • reprezentanta spółki handlowej, spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, stowarzyszenia lub fundacji.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z praktycznego punktu widzenia całkowicie uniemożliwia prowadzenie jakiejkolwiek działalności. Osoba, wobec której został orzeknięty wspomniany zakaz może natomiast osiągąć przychody w oparciu o umowę o pracę czy umowy cywilnoprawne.

Czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest stały?

Sąd orzeka w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wydając postanowienie na określony czas. Najczęściej spotykanymi terminami usunięcia podmiotów z obrotu gospodarczego są okresy od 1 roku do 10 lat. O długości ograniczenia decyduje sąd na podstawie wcześniej przeprowadzonego postępowania.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 07.10.2021

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej