Wskaźniki finansowe i ich charakterystyki

W pomiarze płynności finansowej przedsiębiorstw kluczową rolę odkrywają wskaźniki finansowe. To dzięki nim przedsiębiorca jest w stanie stwierdzić w jakiej kondycji finansowej znajduje się przedsiębiorstwo. Warto poznać podstawowe wskaźniki finansowe odnoszące się do płynności finansowej przedsiębiorstwa i ich charakterystyki.

Wskaźniki finansowe – jakie są cechy?

Do podstawowych cech przypisywanych wskaźnikom finansowym zaliczyć można ich:

  • porównywalność – charakteryzuje się możliwością jego porównania z wynikiem, który otrzymuje się w ujęciach planistycznych, czasowych czy branżowych,
  • mierzalność – wskaźniki są mierzalne, pokazują wartość, którą da się zmierzyć na podstawie danych np. ze sprawozdań finansowych,
  • interpretowalność – oznacza, że wynik, który wskaże wskaźnik finansowy da się zinterpretować i wyciągnąć z niego wnioski.

Wskaźniki finansowe związane z płynnością

Aby ocenić płynność finansową używa się następujących rodzajów wskaźników:

  • bieżącej płynności finansowej,
  • przyśpieszonej płynności finansowej (tzw. wskaźnik szybki)
  • środków pieniężnych,
  • natychmiastowej płynności finansowej.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Wskaźnik ten informuje przedsiębiorcę jak bardzo aktywa bieżące firmy pokrywają bieżące zobowiązania. Ukazuje zdolność uregulowania przez firmę bieżących zobowiązań upłynniając aktywa obrotowe firmy (zapasy, inwestycje czy należności krótkoterminowe). Najbardziej zadawalającym wynikiem jest przedział od 1,2 do 2. Niższy poziom sugeruje, że firma nie posiada gotówki do finansowania bieżących zobowiązań. Rosnący wskaźnik pozwala szybko regulować bieżące zobowiązania.

Wskaźnik przyśpieszonej płynności finansowej (tzw. wskaźnik szybki)

Wskaźnik szybki pokazuje różnicę między wartością aktywów bieżących i zapasów i następnie podzielonych przez wartość bieżących zobowiązań. Optymalnym wynikiem jest wartość 1,0. Jeżeli wynik jest niższy a wskaźnik bieżącej płynności wysoki, wówczas świadczy to o dużej liczbie zapasów w firmie. Taka sytuacja wiąże się z zamrażaniem części środków pieniężnych. Jeżeli wskaźnik szybki jest wysoki a bieżącej płynności niski, oznacza to że firma nieproduktywnie zarządza posiadanymi środkami pieniężnymi.

Wskaźnik środków pieniężnych

Wskaźnik środków pieniężnych jest stosunkiem inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących. Pokazuje on jaka cześć zobowiązań może zostać spłacona ze środków pochodzących z inwestycji krótkoterminowych bądź aktywów gotówkowych. W przypadku nadwyżki gotówki może dojść do powstania tzw. kosztów utraconych możliwości natomiast, gdy występuje niedobór powstaną straty spowodowane brakiem zawierania transakcji.

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej

Wskaźnik natychmiastowej płynności wyliczany jest w wyniku podzielenia wartości środków pieniężnych i aktywów bieżących (z których przedsiębiorca będzie mógł odzyskać środki pieniężne do 3 miesięcy) przez zobowiązania bieżące, z natychmiastowym terminem płatności (wymagalność do 3 miesięcy). Do prawidłowej oceny wielkości tego wskaźnika potrzebne jest porównanie go w czasie. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 16.03.2020

wskaźniki finansowe