Weksel – definicja, rodzaje, funkcje i podstawowe informacje

W świecie finansów istnieje bardzo wiele różnych papierów wartościowych. Jednym z nich jest weksel. Stanowi on zabezpieczenie umowy zawartej między stronami. Inaczej rzecz ujmując, jest to gwarancja terminowej regulacji płatności przez podmiot wystawiający dokument lub przez inną osobę na nim wskazaną. Dowiedz się, w jakich sytuacjach jest wykorzystywany i jakie mogą być jego rodzaje.

program do faktur 2023

Co to jest weksel?

Słowo weksel wzięło się z niemieckiego słowa Wechsel i oznacza zmianę. Na podstawie tego dokumentu jedna ze stron porozumienia zobowiązuje się do spłaty pewnej sumy w konkretnym terminie. Zasady związane z jego wystawianiem reguluje Ustawa Prawo Wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 roku. Zgodnie z nimi, aby papier wartościowy uznano za pełnoprawny dokument, muszą znaleźć się w nim ważne elementy.

Istotną kwestią jest forma pisemna i własnoręczny podpis. Co więcej, umieszcza się tam także nazwę weksel w języku, w którym go wystawiono. Ponadto, uwzględnia się także polecenie bezwarunkowego uiszczenia konkretnej kwoty pieniędzy, nazwisko dłużnika, termin, miejsce płatności i odbiorcę środków finansowych. Należy pamiętać również o dacie i miejscu wystawienia papieru, a także o złożeniu podpisu.

Kiedy i w jaki sposób weksel może być wykorzystany?

Weksel najczęściej wykorzystuje się w trzech sytuacjach. Znajduje on zastosowanie przy zaciąganiu kredytu, czy też udzielaniu pożyczki. Ponadto takie rozwiązanie cieszy się popularnością podczas transakcji kupna-sprzedaży. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy nabywca nie dysponuje w konkretnej chwili wystarczającą ilością środków finansowych, a będzie je miał w terminie późniejszym. Wówczas może zobowiązać się do spłaty przez wykorzystanie właśnie narzędzia, jakim jest weksel.

Jakie funkcje może pełnić weksel?

Weksel jest dokumentem, który spełnia trzy zasadnicze funkcje: płatniczą lub inaczej kredytową, zabezpieczającą, a także obiegową. O pierwszej mówi się wtedy, gdy dochodzi do udzielenia kredytu i wierzyciel przyjmuje od osoby otrzymującej środki weksel potwierdzający spłatę zaciągniętej kwoty. Druga dotyczy tego, że ten papier wartościowy zabezpiecza spłatę konkretnego zobowiązania. Ostatnia związana jest z możliwością przeniesienia własności weksla na inną osobę.

Jakie wyróżnia się rodzaje weksli?

W praktyce można wymienić dwa zasadnicze klasyfikacje weksli, ze względu na osobę dłużnika i wierzyciela. Można zatem spotkać się z wekslem własnym (sola, prosty, suchy) i trasowanym (ciągniony, przekazany, trata). Sztandarowa sytuacja związana jest ze spłatą środków finansowych przez wystawcę papieru wartościowego. Alternatywna mówi o tym, że podstawowym dłużnikiem jest osoba widniejąca na dokumencie, czyli trasat. Natomiast, gdy będzie on niewypłacalny, dług przejmuje osoba odpowiedzialna za powstanie dokumentu.

Można mieć również do czynienia z wekslem in blanco. Na nim umieszcza się wyłącznie podpis wystawcy. Pozostałe rubryki papieru wartościowego pozostają puste. Takie rozwiązanie wykorzystywane jest z przy zabezpieczeniu zobowiązana finansowego, na przykład kredytu, pożyczki, czy też gwarancji bankowej. Co więcej, zarówno weksle własne, jak i trasowane mogą mieć formę dokumentu in blanco.

Weksle dzieli się także ze względu na osobę remitenta. Gdy papier wartościowy wystawiany jest na zlecenie, to można przenieść prawo własności na inny podmiot, na przykład w drodze dziedziczenia, przelewu, bądź też indosu. Wówczas spotyka się weksel imienny na konkretną osobę i na okaziciela, który pozwala na otrzymanie należności przez jego posiadacza.

Klauzule wekslowe zabezpieczające interesy stron

W wekslu mogą znaleźć się klauzule stanowiące skuteczne zabezpieczenie interesów stron. I tak może to być zastrzeżenie o dalszym zbywaniu weksla. Domicyl wskazuje osobę trzecią odpowiedzialną za przyjęcie płatności sumy wekslowej. Klauzula ewikcyjna mówi o ograniczeniu przez indosanta (żyranta) odpowiedzialności za zapłatę. Natomiast wtórnikowa to wystawienie papieru wyłącznie w jednym egzemplarzu.  

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 27.10.2020

weksel