Weksel in blanco

Weksel in blanco to dokument, który jest niezupełny, tzn. nie posiada wszystkich wymaganych prawem wekslowym zapisów. Warto przyjrzeć się temu dokumentowi aby poznać jego definicję i ewentualne ryzyko z nim wiązane.

Co to jest weksel in blanco?

Weksel to dokument będący papierem wartościowym, który zgodnie z prawem wekslowym musi zawierać takie elementy jak:

  • nazwę „weksel” zawartą w tekście dokumentu w języku, w którym przedmiotowy dokument jest sporządzany,
  • oznaczenie daty oraz miejsca wystawienia weksla,
  • wskazanie miejsca i terminu płatności,
  • nazwiska dwóch stron: wystawcy weksla (osoby, na rzecz której bądź na zlecenie której ma zostać dokonana zapłata) oraz tzw. trasata, czyli osoby, która dokonuje płatności,
  • bezwarunkowe polecenie zapłaty wskazanej kwoty pieniężnej,
  • podpis wystawcy weksla.

Weksel in blanco to dokument, w którym brakuje co najmniej jednego z ustawowych elementów. Może być to np. kwota sumy pieniężnej do zapłaty bądź terminu płatności. Najprościej ujmując weksel in blanco to weksel „w kolorze białym”, czyli dokument z pozostawionymi do wypełniania pustymi (białymi) miejscami do kartce papieru. 

Deklaracja wekslowa

Weksel in blanco występuje najczęściej w towarzystwie tzw. deklaracji wekslowej. Jest to dodatkowa umowa zawierana pomiędzy wystawcą weksla a remitentem, czyli osobą na rzecz której dokona będzie zapłata sumy wekslowej. Umowa ta zawiera najcześciej zapisy o tym w jaki sposób, przy zajściu jakich okoliczności weksel in blanco ma zostać uzupełniony przez remitenta. Deklaracja wekslowa precyzyjnie wskazuje elementy weksla in blanco, które nie zostały uzupełnione, a tym samym które zostaną dopisane w późniejszym terminie. 

Jakie ryzyko związane jest z wekslem in blanco?

Wystawiony weksel in blanco może przysporzyć dłużnikowi problemów. Taka sytuacja będzie miała miejsce chociażby wtedy, gdy weksel in blanco wpadnie w niepowołane ręce. Istnieje również ryzyko, że remitent wypełni puste pola weksla in blanco niezgodnie z zapisami, które zostały zawarte w deklaracji wekslowej. Należy również zwrócić uwagę na to, że wierzyciel może przenieść przysługujące mu prawo wynikające z weksla in blanco („puścić weksel w obieg”) na inną osobę wskazując wyższą sumę pieniężną. Wówczas nowy właściciel weksla będzie miał prawo domagać się zapłaty wskazanej, zawyżonej kwoty. Dlatego tak ważne jest aby w sytuacji gdy sporządzana jest umowa w postaci deklaracji wekslowej dodać informację o jej spisaniu poprzez adnotację na wystawianym wekslu in blanco. W ten sposób możliwa jest weryfikacja czy uzupełnione pola na wekslu in blanco są zgodne z umową wekslową. Dodatkowo warto aby w deklaracji wekslowej znalazł się zapis o oddaniu weksla w sytuacji gdy nastąpi zapłata tak aby móc go później zniszczyć i nie został np. wykorzystany ponownie przeciwko dłużnikowi. Na samym dokumencie weksla in blanco warto dodać zwrot „nie na zlecenie”, który uniemożliwi przeniesienie weksla na inną osobę. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 21.07.2020

weksel in blanco