Wartość firmy (goodwill) – czym jest? Amortyzacja goodwill i badwill

Wycena wartości firmy jest skomplikowanym procesem. Wyrażenie wartości firmy w środkach pieniężnych jest trudne z uwagi na złożoność pojęcia i niejednorodne traktowanie według różnych przepisów. Inne podejście do wartości firmy ma krajowa Ustawa o rachunkowości, odmienne Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (IFRS) czy Amerykańskie Standardy Rachunkowości (tzw. US GAAP). Pojęcie wartości firmy najczęściej pojawia się gdy dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa. Co to jest wartość firmy? Jak wygląda amortyzacja? Poniżej wyjaśniamy.

program do faktur 2023

Co to jest wartość firmy (tzw. Goodwill)?

Wartość firmy czyli po ang. goodwill rozumiana jest zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości jako różnica pomiędzy ceną nabycia określonej jednostki bądź jej zorganizowanej części oraz niższa od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto (aktywa pomniejszone o wartość przejętych zobowiązań). To część wartości przedsiębiorstwa, która nie wynika z bezpośredniej wyceny aktywów netto. Goodwill powstaje gdy dochodzi do przejęcia np. w drodze fuzji. Przedsiębiorca może znaleźć o niej informację w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Niekiedy wartość ekonomiczna majątku trwałego firmy może być niska jednak wartość firmy wysoko, co może być atrakcyjne dla przyjmującego przedsiębiorstwa. 

UWAGA!

Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik aktywów mogły zostać wymieniony a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej. 

Goodwill tworzą takie elementy jak renoma firmy, jej reputacja, zawarte kontrakty, procesy biznesowe, relacje z partnerami, ich zaufanie do marki, know-how pracowników czy wyniki firmy. Wartość firmy stanowi finansową wycenę wizerunku firmy.

Ujemna i dodatni wartość firmy (Badwill i Goodwill)

Wyróżnia się dwa rodzaje wartości firmy: dodatnią oraz ujemną. Dodatnia wartość firmy powstaje gdy wystąpi nadwyżka ceny nabycia nad aktywami netto i jest ujmowana w aktywach bilansu. Ujemna wartość firmy tzw. badwill występuje w sytuacji odwrotnej (wartość godziwa przejętych aktywów netto jest wyższa od ceny nabycia jednostki bądź jej zorganizowanej części). Ujemna wartość firmy ujmowana jest w pasywach.

Goodwill ujmowana jest jako wartości niematerialne i prawne w aktywach bilansu. Badwill zgodnie z UoR przedsiębiorstwo zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów (do wartości nieprzekraczającej wartości godziwej przejętych aktywów) i następnie odpisuje ją zgodnie z zasadami rachunkowości w pozostałe przychody operacyjne.

Wartość firmy a amortyzacja

Wartość firmy podlega amortyzacji metodą liniową przez okres nie przekraczający 5 lat (niekiedy zostaje od wydłużony do 20 lat). Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na kontach „Pozostałe koszty operacyjne” oraz „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”. 

W przypadku ujemnej wartości firmy odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z art. 44b. UoR:

  • do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych (z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych, które są notowane na regulowanych rynkach) przez okres, który stanowi średnioważony czas ekonomicznej użyteczności nabytych oraz podlegających amortyzacji aktywów,
  • w wysokości, która przekracza wartość godziwą aktywów trwałych (z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych, które są notowane na regulowanych rynkach) do przychodów na dzień połączenia.

Gdy dochodzi do przejęcia innego podmiotu zgodnie na podstawie MSSF 3 (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) wówczas nie przeprowadza się amortyzacji. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest w tej sytuacji przeprowadzać na rok tzw. test na utratę wartości firmy. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 28.12.2022

Goodwill