Uszlachetnianie czynne i bierne

Chcąc importować towary np. z Chin lub innego kraju, który nie należy do Unii Europejskiej po to by następnie przetworzyć je na własne wyroby i ponownie wywieźć jako produkt kompensacyjny warto zapoznać się z pojęciem jakim jest uszlachetnianie czynne. Inną z procedur specjalnej odprawy celnej jest uszlachetnianie bierne towarów. Jakie są definicje pojęć? Jakie procedury i konieczne kroki? Wyjaśniamy w artykule.

program do faktur 2023

Co to jest uszlachetnianie czynne?

Uszlachetnianie czynne to proces, który pozwala poddać towary krajowe lub niekrajowe jednemu bądź kilku procesom uszlachetniania na polskim obszarze celnym bez obowiązku wnoszenia opłat celnych przewozowych. Proces uszlachetniania czynnego polega na obróbce i przetwarzaniu towarów. Pierwszy z nich obejmuje montaż, składanie oraz instalowanie elementów w innych towarach. Drugi (proces przetwarzania), to głównie naprawa towarów, ich odnowa oraz regulacja.

Uszlachetnianie czynne to proces dedykowany firmom znajdujących się (siedziba) na terenie UE bądź przeprowadzającym czy organizującym etap przetwarzania. Z procesu skorzystają również przedsiębiorcy, który wypełnią obowiązki określone przepisami prawa podatkowego i celnego.

Jakie są procedury uszlachetniania czynnego?

Wyróżnia się dwie procedury uszlachetniania czynnego: IM/EX oraz EX/IM. Pierwsza dotyczy przywozu towarów z krajów nie należących do UE w ramach procedury przez wywozem produktów przetworzonych. Z kolei druga procedura to wywóz produktów przetworzonych, które zostały uzyskane z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów, którą są przez nie zastępowane.

Co to jest uszlachetnianie bierne?

Uszlachetnianie bierne to czasowe poddanie towarów unijnych procesowi przetworzenia poza obszarem krajów członkowskich UE (poza unijnym obszarem celnym), następnie przywiezienie ich (produktów kompensacyjnych) w powrotnym przywozie i dopuszczenie do obrotu. Gdy produkt podawany procesom jest dopuszczany do obrotu, przedsiębiorca nie musi się martwić o cło, gdyż wystąpi całkowite bądź częściowe zwolnienie.

Uszlachetnianie bierne nie będzie dotyczyło np. towarów, których wywóz wiąże się z koniecznością udzielenia refundacji wywozowych czy zwrotem albo umorzeniem należności celnych przewozowych. Ponad to uszlachetnianie bierne nie obejmie produktów, które przed wywozem zostały dopuszczone do obrotu i zastosowano dla nich zwolnienie z cła bądź obniżono stawkę celną z uwagi na ich końcowe przeznaczenie aż do czasu osiągniecia celów tego końcowego przeznaczenia, z wyjątkiem towarów, które muszą być poddane naprawie.

Proces uszlachetniania biernego skierowany jest do przedsiębiorców mających siedzibę firmy na terytorium kraju UE.

Jak uzyskać pozwolenie na uszlachetnianie czynne i bierne?

Aby uzyskać pozwolenie na uszlachetnianie bierne oraz czynne przedsiębiorca musi złożyć wniosek papierowy bądź elektroniczny do urzędu celno-skarbowego jeszcze przed wywozem lub przywozem towarów.

Wniosku nie złoży osoba:

  • która zalega z płatnościami podatków i cła,
  • która naruszyła w poważny bądź powtarzający się sposób regulacje prawa podatkowego bądź celnego,
  • wobec której prowadzone jest podstępowanie upadłościowe lub egzekucja,
  • która nie jest w stanie zapewnić prawidłowe wykonanie procesów uszlachetniania.

W przypadku uszlachetniania czynnego kolejnym krokiem jest złożenia zabezpieczenia celnego (jeżeli sprawdzany towar jest objęty cłem).

Jeżeli wszystkie dokumenty, wraz z wymaganymi załącznikami zostaną prawidłowo złożone przedsiębiorca otrzyma pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub biernego (w zależności od składanego wniosku). Pozwolenie wydawane jest maksymalnie na 5 lat. W przypadku wrażliwych towarów rolnych okres ten jest krótszy i wynosi maksymalnie 3 lata. Jeżeli decyzja urzędu jest negatywna, wówczas przedsiębiorca ma możliwość odwołania się od niej i przedstawienia swojego stanowiska w ciągu 30 dni. Urząd może wówczas zmienić zdanie i wydać pozwolenia lub decyzję odmowną.

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Decyzja wydawana jest w ciągu 120 dni, jeżeli pozwolenie dotyczy więcej niż jednego kraju. W przypadku jednego państwa przedsiębiorca uzyska decyzję do 30 dni od złożenia wniosku.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 27.10.2022

Uszlachetnianie czynne i bierne