+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Upadłość konsumencka 2020

Upadłość konsumencka to dobre rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich długów. Od marca 2020 zmieniają się przepisy Prawa Upadłościowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienie związane z upadłością.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i będących stale niewypłacalnymi. Upadłość obejmuje długi, które powstały przed jej ogłoszeniem. Jej celem jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta w części lub umorzenie długów w całości. Gdy konsument nie jest w stanie pokryć wysokości zaciągniętych długów np. z powodu utraty pracy bądź choroby zaczyna podlegać egzekucji komorniczej. Jeżeli posiadane dobra nie są w stanie zaspokoić wszystkich roszczeń wierzyciela, często osoba taka popada w depresje i szarą strefę. Aby zapobiec takiej sytuacji powstał mechanizm jakim jest upadłość konsumencka. 

Upadłość konsumencka 2020 – jakie zmiany?

Jak wygląda upadłość konsumencka 2020? Nowelizacja przepisów regulujących kwestie upadłości konsumenckiej wprowadza m.in. możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie tylko przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale i również prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Nowe przepisy zakładają ochronę konsument przed stanem, w którym staje się osobą bezdomną. Osoba taka uzyska bowiem po sprzedaży domu bądź mieszkania część kwoty na okres od roku do dwóch lat na wynajem mieszkania.

Zmieni się również sposób podejścia do kwestii upadłości i badania winy konsumenta. Przy otwarciu postępowania związanego z upadłością nie będą badane przyczyny niewypłacalności konsumenta. Wystarczy samo stwierdzenie o takiej sytuacji. Badanie przyczyn to kolejny etap postępowania, który nastąpi po ogłoszeniu upadłości i którym jest ustalanie planu spłaty. Wówczas zapadnie decyzja czy możliwa jest odmowa oddłużenia (w sytuacji celowego trwonienia majątku).

Zmianie ulegnie również okres spłaty zobowiązania. Osoby umyślnie doprowadzające do zadłużenia będą spłacać swoje zobowiązania od 36 miesięcy do 7 lat, natomiast te, które ogłosiły upadłość z przyczyn niezależnych będą mieć tylko 3 lata na regulację długów.

Niektóre zadłużenia nadal nie będą mogły być całkowicie umorzone np. alimenty.

Całkowite umarzanie długów będzie mogło wystąpić gdy stwierdzona zostanie trwała niezdolność do spłaty zobowiązań i zostanie udowodnione że dłużnik nie posiada majątku. 

Czy warto ogłaszać upadłość konsumencką w roku 2020? Jakie są możliwe rozwiązania?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z przejściem długotrwałego i złożonego procesu. W chwili gdy zostanie rozpoczęte postępowanie upadłościowe nadzór nad majątkiem konsumenta obejmuje syndyk. Likwidacji podlegać będą zarówno rzeczy nieruchome, jak i ruchome. Dłużnik przestaje mieć możliwość korzystania ze swojego majątku np. samochodu.

Nowelizacja przepisów zakłada rozwiązanie, które pozwoli zawrzeć z wierzycielami przez konsumenta porozumienia, tak aby nie było konieczne ogłaszanie upadłości jeszcze przed złożeniem wniosku o upadłość. Gdy wniosek o upadłość zostanie juz złożony i konsument złoży wniosek o porozumienie z wierzycielami sąd może wstrzymać rozpoznanie wniosku o upadłość na okres 6 miesięcy. W przypadku braku porozumienia rozpocznie się postępowanie upadłościowe. Wprowadzenie takiego rozwiazanie będzie miało na celu przyśpieszenie odzyskania wierzytelności przez wierzycieli. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 24.01.2020

upadłość konsumencka 2020