Umowa zlecenie – charakterystyka, strony umowy, wynagrodzenie

Przedsiębiorcy zatrudniają pracowników w oparciu o różne dostępne formy zatrudnienia. Obok popularnej umowy o pracę spotkać można również umowę o dzieło czy umowę zlecenie. Czym charakteryzuje się ta ostatnia forma zatrudnienia? Jakie są strony umowa zlecenie? Umowa zlecenie a inne formy zatrudniania – więcej w artykule.

program do faktur 2023

Umowa zlecenie co to? Jakie są strony umowy?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, która jest regulowana przez przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Osoba fizyczna bądź prawna (posiadająca zdolność do czynności prawnych), która zawiera z przyszłym pracodawcom umowę zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonych czynności zawartych w umowie na rzecz przedsiębiorcy na warunkach opisanych w umowie. Stronami umowy jest przedsiębiorca, który występuje jako zleceniodawca oraz pracownik – zleceniobiorca.

Umowa zlecenie ze względów formalnych zawierana jest najczęściej w formie pisemnej, jednak prawnie dopuszczana jest również forma ustna.

Umowa zlecenie a inne formy zatrudnienia

Założeniem zawierania umowy zlecenie jest staranne wykonanie zlecenia przez zleceniobiorcę. Umowa zlecenie nie bierze pod uwagę rezultatu podjętych przez zleceniobiorcę czynności. Rezultat jest ważny, gdy zawierana jest umowa o dzieło. Jest to podstawowa cecha odróżniająca obie formy zatrudnienia.

Umowa zlecenie to umowa, która nie wskazuje stałego miejsca i godzin wykonywania pracy. Brakuje w niej również zapisów o wykonywaniu pracy w podporządkowaniu organizacyjnym oraz służbowym. W umowie zlecenie ma również bezwzględnego wymogu osobistego świadczenia pracy. Jeżeli któryś z punktów zostałby zawarty w zawieranej umowie, wówczas traci ona charakter umowy zlecenie i staje się umową o pracę.

Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w dowolnym czasie. Pracownikowi nie przysługują takie świadczenia jak np. urlop, płatne wynagrodzenie za okres urlopu czy zwrot kosztów podróży służbowej. Czas pracy w oparciu o umowę zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy.

Umowa zlecenie a wynagrodzenie

Kwestie wynagrodzenia w przypadku umowy zlecenie regulują zapisy umowy. Zleceniodawca może otrzymać za wykonane zlecenie świadczenie pieniężne, jednak możliwy jest również brak odpłatności. Jeżeli za wykonane zlecenie pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie, wówczas wskazywana jest jego wysokość na godzinę pracę. Co roku ustalana jest nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracę. W roku 2022 kwota ta wynosi 19,70 zł brutto za godzinę pracy. Od stycznia 2023 roku stawka minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy wyniesie 22,10 zł brutto, natomiast od lipca 2023 roku 22,50 zł brutto. Tym samym przewiduje się również wzrost od stycznia 2023 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę do 3383 zł brutto oraz od lipca 2023 roku do 3450 zł brutto.

Wynagrodzenie w umowie zlecenie powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu. Potwierdzana jest liczba godzin wykonanego zlecenia i uwzględniana na rachunku, który rozlicza umowę zlecenie lub fakturze.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 08.09.2022

Umowa zlecenie