Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego w polskim prawie jest już od wielu lat jednak nie cieszy się dużą popularnością. Rygorystyczne warunki jakie musi spełnić najemca powoduje, że nie jest tak łatwo go znaleźć co często skłania wynajmujących do zawarcia zwykłej umowy najmu. W istocie taki rodzaj porozumienia jakim jest umowa najmu okazjonalnego ma na celu chronić wynajmującego. Szczegółowe omówienie takiego dokumentu znajdziesz poniżej.

Różnica między umową najmu okazjonalnego a zwykłą umową najmu?

Do polskiego prawa najem okazjonalny został wprowadzony 21 czerwca 2001 r. Podstawową różnicą w przypadku tych dwóch rodzajów umów jest prawo do eksmisji uciążliwego lokatora. W przypadku zwykłej umowy najmu właściciel ma ograniczone prawa z uwagi na przepisy ustawy o ochronie lokatorów. Umowa najmu okazjonalnego posiada przepisy szczególne a zgodnie z zasadą lex specialis derogat mają one pierwszeństwo nad przepisami ogólnymi, które w tym wypadku są mocno ograniczone na korzyść wynajmującego.  

Elementy, które muszą się znaleźć na umowie najmu okazjonalnego

 1. Strony umowy

Stronami umowy są oczywiście osoba chcąca wynająć mieszkanie (najemca) i osoba, która jest właścicielem tego mieszkania (wynajmujący).

 • Wynajmującym może być osoba fizyczna będąca właścicielem danej nieruchomości, nieprowadząca działalności w zakresie wynajmowania lokali. Właściciel to też posiadacz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu czy też osoba fizyczna mająca firmę.
 • Najemcą może być jedynie osoba fizyczna, ponieważ ustawa określa, że umowa najmu okazjonalnego dotyczy tylko zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
 1. Czas trwania umowy

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta jedynie na czas określony i jest to maksymalnie 10 lat. Po jego upłynięciu okres ten można przedłużyć o kolejne 10 lat. W umowie nie może znaleźć się zapis, że jest na czas nieokreślony ani zapis, że na pewno zostanie przedłużona. To ograniczenie powoduje, że wynajmujący wie w jakim terminie na pewno mieszkanie odzyska.

 1. Umowa najmu okazjonalnego – przedmiot umowy

Przedmiotem takiej umowy może być wyłącznie lokal mieszkalny. Jak już wspomniano wyżej w żadnym wypadku nie może zostać ona zawarta do prowadzenia działalności gospodarczej. W momencie określania przedmiotu umowy powinno się dokładnie opisać mieszkanie, czyli jego wielkość, ilość pomieszczeń, plan lokalu oraz w jakim jest stanie (opisanie uszczerbków, wad itd.).

 1. Forma umowy

Umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na czas określony nie dłuższy niż 10 lat w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda zmiana umowy również musi być dokonywana w takiej formie.

 1. Czynsz a umowa najmu okazjonalnego

Na umowie najmu okazjonalnego powinna znaleźć się wysokość czynszu, którą najemca będzie płacił, termin oraz forma płatności. Dodatkowe opłaty, które właściciel może nałożyć to takie, które są od niego niezależne, czyli prąd, woda, gaz, Internet itp. Warto podkreślić, że wynajmujący nie może podwyższyć czynszu bez powodu – każda okoliczność, powodująca zmianę wysokości czynszu musi być zawarta w umowie.

 1. Kaucja

Kaucja może, ale nie musi znaleźć się na umowie najmu okazjonalnego. Jest ona zabezpieczeniem dla wynajmującego w sytuacji, w której pojawią się jakieś należności ze strony najemcy a nie będzie w stanie ich uiścić (np. zaległy czynsz, koszty naprawy wyrządzonych szkód itp.). Kaucja oczywiście podlega zwrotowi a jej wysokość nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu. Termin w jakim kaucję trzeba zwrócić to jeden miesiąc od dnia całkowitego opróżnienia lokalu przez najemcę.

 1. Dokumenty dodatkowe

Ustawa nakłada obowiązek dołączenia kilku dodatkowych dokumentów. Bez nich umowa nie będzie miała charakteru umowy najmu okazjonalnego, a zwykłej umowy najmu. Dokumenty te mają na celu zabezpieczyć przebieg procedury opuszczenia mieszkania w momencie wypowiedzenia czy też wygaśnięcia umowy. Zaliczamy do nich:

 • Oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, że opuści mieszkanie w terminie wskazanym na umowie najmu okazjonalnego
 • Wskazanie przez najemcę lokalu, w którym mógłby ewentualnie zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
 • Oświadczenie właściciela w formie aktu notarialnego, że wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy w lokalu będącym przedmiotem umowy.

Zgłoszenie zawarcia umowy naczelnikowi urzędu skarbowego

Wynajmujący w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu ma obowiązek zgłosić umowę najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsca zamieszkania właściciela. W przypadku niezgłoszenia umowa będzie miała charakter zwykłej umowy najmu.

Umowa najmu okazjonalnego – rozwiązanie umowy

Umowa najmu okazjonalnego wygasa w terminie zawartym w tej umowie lub zostaje rozwiązana po upływie okresu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, jeżeli najemca nie opuścił lokalu, właściciel dostarcza mu termin opróżnienia lokalu na urzędowo podpisanym piśmie. Jeżeli mimo to, użytkownik lokalu go nie opuści sprawa trafia do sądu. W przypadku umowy najmu okazjonalnego nie obowiązuje żadna ochrona dla najemcy, czyli eksmisja może nastąpić w okresie zimowym i można ją przeprowadzić nawet w stosunku do kobiet w ciąży.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 15.06.2020

umowa najmu okazjonalnego