+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Umowa licencyjna

Umowa licencyjna

Przed rozpoczęciem korzystania z Oprogramowania udostępnianego przez firmę Mega-Tech reprezentowaną przez Krzysztofa Hibnera z siedzibą w Łodzi proszę o dokładne zaznajomienie się z treścią niniejszej umowy licencyjnej. Instalacja, uruchomienie lub przystąpienie do korzystania z Oprogramowania w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z zawarciem niniejszej umowy licencji i oznacza wyrażenie zgody na wszystkie jej postanowienia.

§ 1

Definicje

W treści niniejszej umowy następujące słowa i oznaczenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. 1. Licencjodawca – Krzysztof Hibner prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mega-Tech Krzysztof Hibner z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-457) ul. Rudzka 18, NIP: 7272517844, REGON: 100482214 właściciel Oprogramowania,
 2. 2. Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, która weszła w posiadanie Oprogramowania zgodnie z Umową i dokonała jego instalacji w zakresie własnej infrastruktury technicznej.
 3. 3. Umowa – niniejsza umowa licencyjna regulująca zasady korzystania z Oprogramowania, jego aktualizacji oraz wsparcia technicznego.
 4. 4. Strona internetowa- strona internetowa Licencjodawcy znajdująca się pod adresem www.mega-tech.com.pl za pośrednictwem której można nabyć Oprogramowanie
 5. 5. Oprogramowanie – każdy dostępny pod adresem www.mega-tech.com.pl i opracowany przez Licencjodawcę program komputerowy służący do obsługi księgowej przedsiębiorcy
 6. 6. Regulamin – dostępny na www.mega-tech.com.pl dokument regulujący w szczególności zasady i warunki zakupu, korzystania oraz funkcjonowania Oprogramowania, wymagania techniczne, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność  użytkowników, warunki i zasady ochrony danych osobowych, praw autorskich.
 7. 7. Błąd- powtarzające się i powstałe z winy Licencjodawcy, działanie Oprogramowania prowadzące do otrzymywania niepoprawnych wyników przetwarzania danych.
 8. 8. Aktualizacje- dostarczane przez Licencjodawcę najnowsze ulepszenia Oprogramowania.

§ 2

Przedmiot umowy

 1. 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz jego aktualizacji po uprzednim złożeniu zamówienia, uiszczeniu stosownej opłaty licencyjnej oraz pobraniu linka instalacyjnego otrzymanego w wyniku zamówienia złożonego za pośrednictwem strony internetowej lub otrzymaniu nośnika CD z plikiem instalacyjnym i jego instalacji na własnej infrastrukturze technicznej Licencjobiorcy na zasadach opisanych w dalszej części Umowy.
 2. 2. W ramach zakupionej licencji, Licencjobiorcy przysługuje prawo do 12 –miesięcznego korzystania z Oprogramowania, aktualizacji oraz pomocy technicznej od chwili aktywacji Oprogramowania.
 3. 3. Licencjodawca udostępnia Oprogramowanie poprzez wysłanie na wskazany w formularzu zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony internetowej adres e-mail Licencjobiorcy albo przez wysłanie na wskazany w formularzu zamówienia adres Licencjobiorcy nośnika z Oprogramowaniem.
 4. 4. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji i udostępniania Oprogramowania, przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 5. 5. Oprogramowanie jest licencjonowane a nie sprzedawane.

§ 3

Zawarcie umowy

 1. 1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą w momencie udostępnienia Oprogramowania Licencjobiorcy lub w chwili przystąpienia do korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę. Licencja na aktualizacje do Oprogramowania zostaje udzielona z chwilą ich dostarczenia Licencjobiorcy.
 2. 2. Korzystanie z Oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją warunków Umowy.
 3. 3. Licencjobiorca ma zapewniony dostęp do najnowszej wersji Oprogramowania obowiązującej w chwili zawierania umowy.

§ 4

Pola eksploatacji, ograniczenia,  kary umowne

 1. 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej odpłatnej licencji przypisanej do jednego Numeru Identyfikacji Podatkowej Licencjobiorcy na terytorium całego świata, na korzystanie przez Licencjobiorcę z Oprogramowania przez 12 miesięcy oraz jego 12 miesięcznej aktualizacji i pomocy technicznej na jednym stanowisku komputerowym, na wskazanych niżej polach eksploatacji z możliwością przedłużania o kolejne okresy 12 miesięczne.
 2. 2. Licencja na korzystanie z Oprogramowania oraz jego aktualizacje zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
  1. a. sporządzenie 1 kopii zapasowej;
  2. b. ładowanie;
  3. c. instalacja;
  4. d. uruchamianie i wyświetlanie.
  5. 3. Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością na sprzęcie komputerowym, którego typ i konfiguracja są określone w Dokumentacji. Oprogramowanie może być używane na jednym komputerze chyba, że dana wersja Oprogramowania umożliwia korzystanie z niej na więcej niż jednym stanowisku co wyraźnie musi wynikać z treści Dokumentacji dołączonej do danej wersji Oprogramowania. Nie jest dozwolone korzystanie z Oprogramowania na większej liczbie stanowisk komputerowych niż wynika to z zakupionej liczby licencji.
  6. 4. Licencjobiorcy zabrania się:
  7. a. jakiegokolwiek wykorzystywania Oprogramowania w innych, aniżeli wynika to z jego funkcjonalności i przeznaczenia, celach komercyjnych
  8. b. jakiejkolwiek formy sprzedaży, najmu, dzierżawy, dalszego licencjonowania czy innej formy udostępniania komukolwiek Oprogramowania, jego kopii, lub dokumentacji a także wersji instalacyjnych.
  9. c. odtwarzania kodu źródłowego Oprogramowania, jego dekompilacji, dezasemblacji, modyfikacji i tłumaczenia ani do podejmowania prób uzyskania kodu źródłowego Oprogramowania lub tworzenia prac pochodnych na bazie Oprogramowania.
  10. 5. W przypadku naruszenia Umowy przez Licencjobiorcę, Licencjodawca wezwie Licencjobiorcę do zaniechania naruszeń, w terminie nie krótszym niż siedem dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego Licencjobiorcy terminu, Licencjodawca będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy. Wówczas Licencjobiorca jest obowiązany do:
  11. a. natychmiastowego zaprzestania korzystania z Oprogramowania;
  12. b. niezwłocznego usunięcia wszelkich kopii Oprogramowania z systemu informatycznego;
  13. c. niezwłocznego zwrotu lub zniszczenia wszelkich posiadanych oryginalnych nośników zawierających Oprogramowanie.
  14. 6. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Oprogramowania wskazujących w jakikolwiek sposób na jego autorstwo.
  15. 7. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę, któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub innego przypadku działania Licencjobiorcy na szkodę Licencjodawcy, Licencjobiorca  zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości dziesięciokrotności wartości danego Oprogramowania z chwili naruszenia, za każdy przypadek naruszenia osobno. Licencjodawca może jednak dochodzić naprawienia szkody, wynikłej z działania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, w przypadku gdyby wysokość szkody przekraczała wysokość kary umownej.

§ 5

Wsparcie techniczne, aktualizacje, odpowiedzialność

  1. 1. Licencjodawca udziela  wsparcia technicznego na działanie Oprogramowania oraz dostarcza jego aktualizacje przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, a po jego upływie w przypadku ich zakupu przez Licencjobiorcę.
  2. 2. Wsparcie techniczne na działanie Oprogramowania udzielane jest na następujących zasadach:
  3. a. wykryty Błąd lub nieprawidłowe działanie Oprogramowania powinny być zgłoszone
   Licencjodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mega-tech.com.pl nie później niż w terminie 7 dni od ich wykrycia pod rygorem weryfikacji i usunięcia Błędu  za dodatkową odpłatnością
  4. b. Licencjodawca zobowiązuje się usunąć Błąd w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.
  5. 3. Licencjodawca nie odpowiada za szkody będące następstwem używania lub niemożności używania Oprogramowania wynikające z nienależytej staranności ze strony Licencjobiorcy.
  6. 4. Licencjodawca nie odpowiada za szkody wynikające z działalności czynników od niego niezależnych, szkody wynikające z działalności lub braku działalności podmiotów trzecich, jak też niemożność współpracy Oprogramowania z innymi programami lub serwerami oraz ewentualną utratę informacji lub szkodę spowodowaną używaniem lub brakiem możliwości używania Oprogramowania.
  7. 5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy oraz ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania licencji lub po upływie okresu licencyjnego), nieautoryzowanego (wskutek niewprowadzenia lub błędnego wprowadzenia Kodu dostępu, loginu lub hasła dostępowego) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem Oprogramowania) instalowania  lub korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie.

§ 6 

Opłata licencyjna

  1. 1. Warunkiem uzyskania licencji na Oprogramowanie wraz z jego 12 miesięczną aktualizacją i wsparciem technicznym jest uiszczenie opłaty licencyjnej zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Licencjodawcy obowiązującym w dacie zawarcia umowy. Po upływie 12 miesięcznego okresu obowiązywania licencji i jej aktualizacji wraz ze wsparciem technicznym, Licencjobiorca może w dalszym ciągu korzystać z Oprogramowania na dotychczasowych warunkach po wcześniejszym uiszczeniu kolejnej opłaty licencyjnej na dalszy 12 miesięczny okres .
  2. 2. Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy.
  3. 3. Opłata licencyjna uiszczana jest za 12 miesięcy z góry, na podstawie dokumentu proformy wystawianej przez Licencjodawcę, na rachunek Licencjodawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia proformy. Strony mogą uzgodnić indywidualnie inny termin płatności. Po upływie 12 miesięcy, w przypadku nie uiszczenia kolejnej opłaty licencyjnej,  Licencjobiorca nie ma możliwości wystawiania dokumentów za pomocą oprogramowania.
  4. 4. Opłata licencyjna jest bez zwrotna.
  5. 5. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
  6. 6. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Licencjodawcy.
  7. 7. Za zgodą Licencjodawcy, Licencjobiorca ma prawo do dokonania opłat z góry za więcej niż jeden okres rozliczeniowy.
  8. 8. Licencjobiorca ma obowiązek informowania Licencjodawcy o wszelkich zmianach danych potrzebnych do wystawienia faktury z odpowiednim co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem od daty zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę, pod rygorem skuteczności doręczenia faktury w oparciu o posiadane przez Licencjodawcę dane.
  9. 9. Nie uiszczenie kolejnej opłaty licencyjnej jest równoznaczne z  zablokowaniem dostępu do używania oprogramowania, aktualizacji Oprogramowania i wsparcia technicznego, do czasu wpłaty opłaty licencyjnej.

§ 7

Uprawnienia szczególne Licencjodawcy

  1. 1. Na żądanie Licencjodawcy, w razie uzasadnionych podejrzeń o naruszenie licencji, przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej Licencjobiorcy, Licencjobiorca niezwłocznie doręczy Licencjodawcy pod adres: ul. Rudzka 18, 93-457 Łódź, swoje pisemne oświadczenie potwierdzające, że korzysta z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
  2. 2. Brak doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego lub elektronicznego żądania Licencjodawcy jest równoznaczny z oświadczeniem Licencjobiorcy, iż korzysta on z Oprogramowania w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy.
  3. 3. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do dokonywania kontroli sposobu korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę.
  4. 4. Licencjodawca jest uprawniony do wysyłania za pomocą Oprogramowania informacji wyłącznie na tematy informatyczne związane z działaniem Oprogramowania, aktualizacjami, informacjami o płatnościach i działalnością Licencjodawcy.
  5. 5. Licencjodawca ma prawo do logowania się do bazy programu Licencjobiorcy w celu dokonania w nim napraw, lub aktualizacji bazy danych.
  6. 6. Licencjobiorca uprawnia Licencjodawcę do dokonania blokady korzystania z Oprogramowania w przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę, iż Licencjobiorca narusza postanowienia niniejszej Umowy.
  7. 7. Licencjodawcy prawo do blokady Oprogramowania o jakim mowa w ust. 6 przysługuje w szczególności w sytuacji kiedy:
  8. a. została uruchomiona dodatkowa kopia Oprogramowania bez zgody Licencjodawcy (blokada następuje na
   wszystkich kopiach)
  9. b. zostało wykonane przeniesienie Oprogramowania na inny adres, niż podany podczas zamówienia bez poinformowania
   o tym Licencjodawcy
  10. c. uzasadnionego podejrzenia Licencjodawcy korzystania z Oprogramowania w sposób zabroniony opisany w § 4 ust. 4 Umowy
  11. d. Licencjodawca ma obowiązek poinformować Licencjobiorcę o fakcie zablokowania Oprogramowania oraz wskazać powód jego zablokowania.
  12. 8. Licencjobiorca ma prawo wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i przedstawienia swoich wyjaśnień po otrzymaniu dokładnych informacji od Licencjodawcy co do powodów zablokowania Oprogramowania w terminie do 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej blokadzie Oprogramowania.
  13. 9. W przypadku zablokowania Oprogramowania opłacony abonament (opłata licencyjna) nie ulega zwrotowi.
  14. 10. W przypadku zablokowania Oprogramowania i wykazania przez Licencjodawcę naruszenia warunków umowy, Licencjodawcy niezależnie od uprawnień wskazanych w § 4 ust.7 umowy, przysługuje rekompensata – wynagrodzenie w wysokości dziesięciokrotności wartości Oprogramowania obowiązującego w dniu zastosowania blokady Oprogramowania.

§ 8

Czas trwania umowy i jej zakończenie

  1. 1. Umowa na korzystanie z samego Oprogramowania zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia aktywacji Oprogramowania.
  2. 2. Umowa na korzystanie z aktualizacji oraz wsparcia technicznego Oprogramowania zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia aktywacji Oprogramowania.
  3. 3. Po upływie czasu określonego w ust. 1,2 powyżej, na który zawarta została umowa na korzystanie z oprogramowania i aktualizacji ulega rozwiązaniu albo w przypadku uiszczenia stosownej opłaty licencyjnej jest przedłużana o następne 12 miesięcy.
  4. 4. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy ulega ona rozwiązaniu z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 5 i nie powoduje po stronie Licencjodawcy jakichkolwiek obowiązków.
  5. 5. Z chwilą rozwiązania Umowy bądź innego sposobu zakończenia Umowy, Licencjobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia umowy,  zaprzestania korzystania z Oprogramowania i jego odinstalowania (usunięcia), w tym także wszelkich kopii z infrastruktury technicznej na jakiej był eksploatowany, a w przypadku naruszenia Umowy zadośćuczynienia wszelkim jej postanowieniom w tym w szczególności naprawienia powstałej szkody.
  6. 6. Zakończenie Umowy przez Licencjobiorcę nie rodzi po stronie Licencjodawcy jakichkolwiek obowiązków.

§ 9

Postanowienia dodatkowe i końcowe

  1. 1. Wszelkie indywidualne i dodatkowe ustalenia Stron wymagają formy pisemnej lub muszą zostać potwierdzone drogą elektroniczną pod rygorem nieważności.
  2. 2. Nazwa oraz oznaczenie Oprogramowania podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów.
  3. 3. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.
  4. 4. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
  5. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 , poz. 93) oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U.2006.90.631 j.t.
  6. 6. Wszelki zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.