Świadectwo fitosanitarne – czym jest? Jak je uzyskać?

Świadectwo fitosanitarne co to jest?

Świadectwo fitosanitarne to dokument potwierdzający stan zdrowotności produktów roślinnych (owoców, warzyw, nasion i kwiatów), roślin bądź przedmiotów, które są eksportowane lub reeksportowane do państw nie należących do Unii Europejskiej.

program do faktur 2023

Świadectwo to wystawiane jest zgodnie z przepisami fitosanitarnymi obowiązującymi w prawie polskim oraz międzynarodowym (zasady określane przez Międzynarodową Konwencję Ochrony Roślin IPPC FAO oraz Międzynarodowe Standardy dla Środków Fitosanitarnych). Przepisy te określają, które towary nie wolno wwozić do krajów UE oraz które są dopuszczalne w ograniczonym zakresie.

Dokument fitosanitarny wystawia służba ochrony roślin państwa (w Polsce inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa), które eksportuje bądź reeksportuje rośliny, jeżeli państwo, do którego rośliny są kierowane bądź przez nie przemieszczane wymaga obecności przy przesyłce takiego świadectwa.

W przypadku eksportowania bądź reeksportowania produktów roślin pomiędzy państwami Unii Europejskiej świadectwo fitosanitarne nie jest wymagane.

Jak uzyskać świadectwo fitosanitarne?

Aby zostało wydane świadectwo fitosanitarne należy złożyć odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jeżeli eksport lub reeksport prowadzony jest w celach zarobkowych wówczas uprzednio przedsiębiorca musi być wpisany do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych. Oprócz złożenia wniosku wymagane są dodatkowe dokumenty takie jak:

  • potwierdzające przeprowadzenie odpowiednich zabiegów odkażania lub oczyszczania,
  • paszport roślin,
  • świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia (dla reeksportu),
  • pozwolenie importowe dla produktów bądź przedmiotów roślinnych i roślin,
  • zaświadczenie, które potwierdzi spełnienie wymagań importowych państwa spoza UE odnoszące się do miejsca uprawy/wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
  • dowód opłacenia opłaty skarbowej (oraz za pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy)
  • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (jeśli jest konieczne).

Po dostarczeniu kompletu dokumentów przeprowadzana jest kontrola fitosanitarna i jeżeli nie ma zastrzeżeń wydawany jest dokument. Tylko po otrzymaniu świadectwa fitosanitarnego będzie możliwy eksport lub reeksport do kraju poza UE. Uzyskane przez przedsiębiorcę świadectwo jest potwierdzeniem spełnienia przez produkty roślinne a także podmioty, które przy nich pracują wymagań importowych państwa trzeciego.

Jakich produktów dotyczy świadectwo fitosanitarne?

Kontrolę fitosanitarną przechodzą m.in. takie produkty jak: nasiona, ziarna zbóż, wyroby z drewna, ziemia, podłoża uprawne, cięte kwity, sadzonki drzew oraz krzewów, liście czy świeże oraz suszone owoce i warzywa.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 21.10.2022

Świadectwo fitosanitarne