Skierowanie na badania lekarskie

Zatrudniając pracownika na nowe stanowisko pracy, pracodawca przedstawia pracownikowi skierowanie na badania lekarskie. Jakie są rodzaje badań lekarskich? Jakie elementy zawiera wystawiony dokument? Kiedy badania wstępne nie są wymagane? Poniżej szczegóły.

Skierowanie na badania lekarskie (badania wstępne, okresowe i kontrolne)

program do faktur 2023

Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu Pracy pracodawca przed zawarciem z przyszłym pracownikiem umowy o pracę musi skierować go na badania lekarskie i za nie zapłacić. Badania lekarskie są obowiązkowe do wykonanie przed rozpoczęciem pracy i wykonuje je lekarz medycyny pracy. Osoba ta potwierdza, że dana osoba nie ma przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Badania lekarskie można podzielić na wstępne, okresowe i kontrolne. Pierwsze z nich (badania wstępne) wystąpią, gdy osoba rozpoczyna pracę w nowym miejscu. Kolejne badania pojawią się podczas trwania zatrudnienia a odpowiednie skierowanie na badania lekarskie wystawia pracodawca. Okresowe badania lekarskie jak sama nazwa wskazuje są ważne przez pewien czas (od dwóch do czterech lat). Dokładny termin uzależniony jest od miejsca pracy, stanowiska czy czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika. Badania kontrolne wystąpią, gdy pracownik jest nieobecny z powodu choroby w miejscu pracy przez okres dłuższy niż 30 dni. Lekarz medycyny pracy określa w dokumencie czy pracownik nadal jest zdolny do świadczenia pracy na danym stanowisku pracy. Wszystkie wymienione badania lekarskie są bezpłatne dla pracownika. Koszty pokrywa pracodawca.

Skierowanie na badania lekarskie – jakie elementy

Pracodawca, który kieruje pracownika na badania lekarskie wystawiania skierowanie w oparciu o wzór będący załącznikiem nr. 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Na skierowaniu widoczne są takie informacje jak:

  • dane osobowe pracownika, który jest kierowany na wykonanie badań,
  • rodzaj badania profilaktycznego do przeprowadzenia (badania wstępne, kontrolne bądź okresowe),
  • stanowisko pracy, na które będzie zatrudniona osoba,
  • informacja o czynnikach szkodliwych i uciążliwych warunkach, które mogą wystąpić w miejscu pracy,
  • liczbę niebezpiecznych czynników, szkodliwych bądź uciążliwych dla zdrowia, na które narażony jest pracownik ze względu na charakter jego stanowiska pracy.

Pracownik otrzymuje od pracodawcy dwa egzemplarze skierowania (jeden pracownik przekazuje lekarzowi medycyny pracy). Następnie po przeprowadzeniu odpowiednich badań lekarz wystawia zaświadczenie również w dwóch egzemplarzach (jedno jest dla pracownika, drugie dla pracodawcy). Lekarz stwierdza na zaświadczeniu czy pracownik jest zdolny pracy. Jeżeli znajdzie przeciwskazania wówczas wskazuje z jakich powodów osoba nie może wykonywać pracy na danym stanowisku.

Kiedy badania wstępne nie są wymagane?

Nie zawsze pracodawca kieruje pracownika na badania lekarskie. Dzieje się tak chociażby wtedy, gdy pracownik podejmuje ponownie pracę u pracodawcy na tym samym stanowisku (te same warunki szkodliwe) w przeciągu 30 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia dotychczasowego stosunku pracy. Innym przykładem jest fakt przyjęcie na pracy u innego pracodawcy. Jeżeli w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z poprzednim pracodawcą:

  • pracownik przedstawi nowemu aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwskazań do pracy w opisanych na skierowaniu warunkach i
  • nowy pracodawca stwierdzi, że warunki opisane w skierowaniu odpowiadają tym dla nowego stanowiska pracy,

wówczas nie ma konieczności wykonywania nowych wstępnych badań lekarskich. Nie dotyczy to prac, które są szczególnie niebezpieczne.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 11.08.2022

Skierowanie na badania lekarskie