Rok podatkowy i rok obrotowy

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą z pewnością spotkają się z pojęciami takimi jak rok podatkowy oraz rok obrotowy. Chociaż pojęcia te mogą wydawać się tożsame, to są pewne różnice i warto je poznać. Definicje obu pojęć przybliżamy w artykule.

Co to jest rok obrotowy?

Rok obrotowy został unormowany w Ustawie o Rachunkowości. Zgodnie z zawartymi w niej przepisami rokiem obrotowym nazwać można rok kalendarzowy bądź okres kolejnych następujących po sobie dwunastu miesięcy, czyli okres który służy osiągnięciu celów podatkowych.

Rok obrotowy nie musi się więc pokrywać (i często tak jest) z rokiem kalendarzowym. Decyduje o tym w statut lub umowa spółki, czyli w którym miesiącu w firmie zacznie się rok obrotowy. Jeżeli firma jest osobą fizyczną wówczas rok obrotowy musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Rok obrotowy znany jest również jako rok obrachunkowy. Na koniec takiego roku sporządza się sprawozdanie finansowe z wykonywanej działalności. Bliskim pojęciem roku obrachunkowego jest dzień bilansowy. Pojęciem tym określa się dzień kończący dany rok obrotowy, przejęcia działalności przez inną jednostkę, zakończenia działalności czy dzień poprzedzający zmianą formy prawnej, na który tworzone jest sprawozdanie finansowe.

Czy możliwa jest zmiana roku obrotowego?

Data roku obrotowego może zostać zmieniona, wówczas dla pierwszego po zmianie roku obrotowego długość jego okresu powinna wynieść więcej jak 12 kolejnych miesięcy. Elastyczność przepisów pozwala przedłużyć rok obrotowy maksymalnie o 23 miesiące. Efektem takiego rozwiązania jest nie tylko zmiana terminu roku obrotowego, ale i również znaczne opóźnienie publikacji sprawozdania finansowego. Dopuszczalne jest jeszcze jedno rozwiązanie. W przypadku, gdy jednostka gospodarcza rozpoczęła swoją działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrachunkowego, wówczas może ona połączyć księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe z księgami oraz sprawozdaniem w roku kolejnym. 

Co to jest podatkowy?

Definicję roku podatkowego reguluje Ordynacja Podatkowa. Zgodnie z nią przez rok podatkowy rozumie się rok, za który jednostka dokonuje rozliczeń uzyskanych dochodów. Tak więc rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jest to podstawowa różnica pomiędzy opisanym wyżej rokiem obrotowym a podatkowym. Bywa jednak tak, że i rok podatkowy nie równa się kalendarzowemu. Odstępstwa od tej daty powinny być uregulowane w statucie spółki, jej umowie, bądź innych regulujących dokumentach. Wyznaczony rok podatkowy trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Zatem jeżeli działalność została rozpoczęta w trakcie trwania roku kalendarzowego wówczas rok podatkowy zakończy się z końcem roku kalendarzowego bądź roku wyznaczonego roku podatkowego z uwzględnieniem warunku o nieprzekraczalności 12 miesięcy.

Czy rok podatkowy można zmienić?

Jak najbardziej możliwa jest zmiana roku podatkowego. Należy jednak pamiętać o spełnieniu wymagań, które wskazują przepisy. Jeżeli nowy rok podatkowy zaczyna się w miesiącu następującym po tym, w którym zakończył się poprzedni rok podatkowy, wówczas trwa on do końca roku podatkowego, który został na nowo przyjęty, tak więc jest on nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące. Jeżeli zaistnieje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed końcem roku podatkowego, wówczas za rok podatkowy przyjmuje się okres od miesiąca następującego po tym, w którym zakończył się poprzedni rok podatkowy do miesiąca, w którym zamknięte zostaną księgi rachunkowe.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 11.05.2020

rok podatkowy