Rejestr Należności Publicznoprawnych

Przedsiębiorcy chcą zawierać transakcje z rzetelnymi kontrahentami, którzy będą w stanie na bieżąco regulować płatności i wywiązywać się ze wszystkich powstałych zobowiązań. Sprawdzenie płynności finansowej przedsiębiorcy oraz jego terminowości w zakresie płatności bywa trudne. Powstało jednak narzędzie, które pozwala ujawnić dane o zaległościach przedsiębiorców, które podlegają egzekucji administracyjnej i jest nim Rejestr Należności Publicznoprawnych.

Co to jest RNP, czyli Rejestr Należności Publicznoprawnych?

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) to narzędzie, które umożliwia przedsiębiorcy weryfikację rzetelności potencjalnego kontrahenta. Za jego prowadzenie w systemie teleinformatycznym odpowiedzialny jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy odnoszące się do RNP regulują rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP) z dnia 04.06.2018 r., które weszły w życie 13.06.20218 r. 

Jakie dane znajdują się w rejestrze?

W RNP można znaleźć m.in. informacje o:

 • należnościach pieniężnych, które podlegają egzekucji administracyjnej i dla których wierzycielem jest jednostka samorządu terytorialnego bądź naczelnik urzędu skarbowego (oznaczenie wierzyciela, kwota niezapłaconej należności wraz z odsetkami za nieterminową płatność, jeżeli są pobierane oraz rodzaj i podstawa prawna powstałej należności),
 • zobowiązanych, którzy nie wywiązując z terminowej zapłaty powyższych należności, czyli osobach fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą czy nierezydentach w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego, którzy są osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Zawiadomienie zobowiązanego o zagrożeniu ujawnienia w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

Przed wprowadzeniem odpowiednich danych do RNP wierzyciel zobowiązany jest zawiadomić podmiot, który zalega w płatności o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Taki obowiązek powstanie gdy należność przewyższa czterokrotność kosztów upomnienia. Ujawnienie w RNP nastąpi nie wcześniej niż 30 dni po złożeniu takiego zawiadomienia. W tym czasie zobowiązany podmiot ma prawo wyjaśniać wszelkie kwestie związane z wpisem, czyli wnieść sprzeciw np. co do wysokości należności czy faktu jej istnienia. W terminie tym zobowiązany może również dobrowolnie uiścić zapłatę. 

Wpis do RNP

Chcąc wprowadzić wpis do rejestru należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

 • Rejestr Należności Publicznoprawnych zawiera dane o dłużnikach, których kwota zaległości wraz z odsetkami (jeżeli takie występują) wynosi conajmniej 5000 zł,
 • gdy zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego na ostateczną decyzję, postanowienie bądź inne orzeczenie, o którym mówi art. 18b § 1 pkt 2 wspomnianego rozporządzenia Ministra Finansów, wówczas do czasu zakończenia prawomocnym orzeczeniem postępowania sądowo-administracyjnego, nie wprowadza się danych do rejestru,
 • organ wykonawczy reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego wprowadza do rejestru dane, jeżeli posiada na to odpowiednią zgodę wyrażoną w uchwale (rady gminy, powiatu bądź sejmiku województwa)

Jakie dane do rejestru wprowadza wierzyciel?

Wierzyciel wprowadza wszelkie znane mu informacje o:

 • odroczeniu terminu zapłaty należności pieniężnej czy rozłożeniu na raty tej spłaty,
 • wszczętym postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym bądź administracyjnym, podatkowym lub sądowo-administracyjnym, gdy wszczęcie nastąpiło po ujawnieniu danych, wskazanych w art. 18b § 2 rozporządzenia MF,
 • wszczęciu postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie ostatecznej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia bądź wstrzymaniu ich wykonania,
 • wniesieniu sprzeciwu,
 • umorzeniu postępowania egzekucyjnego na mocy art. 59 § 2 (jeżeli nie minęło 5 lat od dnia, w którym postanowienie o umorzeniu tego postępowania stało się ostateczne),
 • śmierci bądź ustania bytu prawnego zobowiązanego.

Wprowadzone dane wierzyciel może zmienić lub wykreślać. Powinien on to zrobić niezwłocznie, jednak nie później jak 7 dni od powzięcia informacji o przesłance, które powoduje konieczność wprowadzenia zmian bądź wykreśleń.

Kto ma dostęp do danych z RNP?

Rejestr Należności Publicznoprawnych powstał w celu zwiększenia bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Umożliwia on bowiem weryfikację kontrahentów i tym samym pozwala przedsiębiorstwu uniknąć podejmowania współpracy z nieuczciwymi podmiotami, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Dostęp do danych w rejestrze mogą uzyskać osoby zainteresowane, wierzyciele, organy egzekucyjne, sądy, prokuratury, szef CBA czy Biuro Informacji Gospodarczej.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 27.05.2020

Rejestr Należności Publicznoprawnych