Przerwanie biegu przedawnienia podatkowego – czym jest?

Prowadząc każdą działalność gospodarczą, należy liczyć się z lepszymi i gorszymi okresami. Te słabsze mogą mieć różne konsekwencje, na przykład poważne kłopoty finansowe i opóźnienia w regulowaniu podatków. Ustawodawca przewidział szereg rozwiązań, które mogą pomóc przedsiębiorcy w tarapatach. Jednym z nich jest przedawnienie podatkowe. Na czym polega i jak wygląda ewentualne przerwanie biegu przedawnienia podatkowego?

Na czym polega przedawnienie podatkowe?

Zgodnie z przepisami, umorzenie należności podatkowych możliwe jest jedynie na skutek przedawnienia. W myśl Ordynacji Podatkowej, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego przedawniają się po pięciu latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się zaległość. Oznacza to, że po tym okresie wygasają zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy wobec organów finansowych państwa.

Warunkiem wystąpienia przedawnienia jest jednak to, że w czasie jego biegu nie mogą wystąpić żadne czynności zwiększające lub zmniejszające zobowiązania podatkowe. Nie ma także obowiązku przechowywania dokumentacji dotyczącej rozliczenia podatku za okres, którego dotyczy przedawnienie. Warto także dodać, że dotyczy to wszystkich zobowiązań, bez względu na przyczynę ich powstania. Co więcej, okres przedawnienia nie może zostać wydłużony ani odroczony przez organy podatkowe.

Czy możliwe jest przerwanie biegu przedawnienia podatkowego lub jego zawieszenie?

Bieg przedawnienia, zgodnie z przepisami, nie rozpoczyna się lub ulega zawieszeniu w następujących terminach:

  • w dniu wydania przez stosowne organy decyzji o zawieszeniu, aż do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub innej zaległości podatkowej;
  • od momentu wejścia w życie rozporządzenia wydanego przez organy podatkowe, dotyczącego przedłużenia terminu płatności podatku, aż do końca tego przedłużonego terminu.

Bieg przedawnienia przerywa również ogłoszenie upadłości, który następnie wznawia się w chwili uprawomocnienia się postanowienia dotyczącego postępowania upadłościowego.

W innych przypadkach również możliwe jest przerwanie biegu przedawnienia. Dotyczy to sytuacji, kiedy zastosowano wobec podatnika środek egzekucyjny. Jest ono także możliwe, gdy:

  • wszczęto postępowanie w związku z przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym (jeśli dotyczy ono zobowiązań z okresu przedawnienia);
  • wniesiono skargę do Sądu Administracyjnego z tytułu decyzji przedawniającego się zobowiązania;
  • postawiono żądanie ustalenia istnienia stosunku prawnego;
  • przyjęto wniosek o przyjęciu zabezpieczenia w oparciu o przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • doręczono zawiadomienie o przystąpieniu do zabezpieczenia, zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W jaki sposób odbywa się poinformowanie podatnika o zawieszeniu biegu przedawnienia podatkowego?

Jeżeli zaistnieje któryś z przypadków zawieszających lub przerywających bieg przedawnienia podatkowego, wówczas organ podatkowy, zgodny z rejonem działalności podatnika, musi powiadomić o tym fakcie zainteresowanego. Ma na to czas najpóźniej do końca terminu przedawnienia. W dokumencie muszą znaleźć się informacje na temat dalszych kroków oraz terminie ewentualnego wznowienia biegu przedawnienia podatkowego. Ustawa nie precyzuje jednak sposobu, w jaki należy poinformować podatnika o zawieszeniu. Wybór odpowiedniego narzędzia pozostawia się bezpośrednim organom podatkowym. Ważne jest jednak, aby bezwzględnie powiadomić zainteresowanego, kiedy pojawiła się przesłanka zawieszenia postępowania. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy przedsiębiorca wiedział o przyczynach zaistnienia konieczności zawieszenia biegu przedawnienia.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 14.09.2020

przerwanie biegu przedawnienia