Pomoc de minimis

Przedsiębiorcy którzy myślą o rozwoju przedsiębiorstwa mogą liczyć na tzw. pomoc de minimis. Czym ona jest? Jakie są jej limity i ograniczenia? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to świadczenie pieniężne udzielane przez państwo przedsiębiorcom. Ten rodzaj wsparcia finansowego może być wykorzystany np. na rozwój działalności firmy i udzielany w formie dotacji czy też umorzenia zobowiązań wobec organów podatkowych. Szczegółowe objaśnienie definicji pomocy de minimis znajduje się w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Pomoc de minimis przedsiębiorca powinien interpretować jako wsparcie ze strony państwa, które jest udzielane małych i średniej wielkości przedsiębiorstwom. W ostatnim czasie zostało podpisane przez Ministra Finansów rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Jest to szczególny rodzaj wsparcia. Pomoc de minimis będzie udzielona w formie gwarancji spłaty kredytów, które zostały udzielone przez BGK w celu zapewnienia środków pieniężnych na finansowanie działalności. Zdecydowano się również obniżyć opłatę prowizyjną od tych gwarancji z 0,5 % do 0%.

Jaki jest zakres pomocy de minimis?

Pomoc de minimis jest najbardziej popularna w przyznawanych dotacjach unijnych. Państwo może wspierać przedsiębiorców poprzez pomoc de minimis w różnych formach. Mogą zostać udzielone wspomniane już gwarancje kredytowe lub poprzez umorzenie zobowiązań podatkowych czy odsetek ZUS. Wsparciem może przybierać również charakter dotacji do inwestycji, dofinansowań szkoleń czy mieć formę jednorazowej amortyzacji środka trwałego.

Jaka jest wysokość pomocy de minimis?

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. wsparice de minimis nie może przekroczyć dla jednego przedsiębiorcy 200 000 euro w przeciągu 3 lat kalendarzowych (obecny rok podatkowy i dwa poprzednie). Jest to bezpieczny pułap środków, które według rozporządzenie nie wywierają wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, nie zakłócają ani też nie nie zakłócą konkurencji. W przypadku firm z sektora transportu drogowego towarów wysokość możliwej do przyznania pomocy de minimis została ograniczona do kwoty 100 000 euro.

Czy są jakieś ograniczenia?

Wsparcie de minimis skierowane jest do firm, które nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Jego celem nie jest ratowanie firm lecz wsparcie ich rozwoju. Oprócz wspomnianych kwot Rozporządzeniem Komisji (UE) wskazuje wyjątki przedsiębiorstw, dla których pomoc de minimis nie będzie miała zastosowania. Są to np. przedsiębiorcy:

  • trudniący się rybołówstwem i akwakulturą,
  • zajmujący się produkcją podstawową produktów rolnych.

Wsparcie de minimis nie obejmie także pomocy, która uwarunkowana jest pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych do towarów z zagranicy. Dodatkowo wsparcie nie będzie dotyczyło działalności, która wiąże się z wywozem do państw UE lub państw trzecich oraz działalności w sektorach przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, gdy:

  • wysokość pomocy ustala się biorąc pod uwagę ceny bądź ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych bądź wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa, które zostały objęte pomocą,
  • przyznanie wsparcia jest zależne od faktu przekazania pomocy w całości bądź w części producentom podstawowym.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 20.03.2020

Pomoc de minimis