Polityka rachunkowości

Na podmiotach które prowadzą księgi rachunkowe i stosują się do Ustawy o rachunkowości spoczywa obowiązek opracowania polityki rachunkowości. Czym jest polityka rachunkowości? Co zawiera? Jakie są nadrzędne zasady rachunkowości? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Co to jest polityka rachunkowości?

Polityka rachunkowości pozwala przedsiębiorstwu dostosować aktualnie obowiązujące regulacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej do specyfiki działalności danego podmiotu. Przyjęte zasady powinny być stosowane w sposób ciągły, co zapewnia rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych czy możliwość porównania przygotowanych sprawozdań w różnych okresach. Przygotowany zbiór rozwiązań stosowanych w firmie jest dużym uproszczeniem pracy księgowych. Dzięki przestrzeganiu zasad spisanych w polityce rachunkowości firma może sprawdzić swoją kondycję finansową na przestrzeni lat i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Polityka rachunkowości umożliwia prowadzenia księgowości w sposób bardziej uporządkowany, co przełożyć się może na bardziej przejrzysty i wiarygodny sposób prezentowania informacji o stanie finansów danej firmy.

Polityka rachunkowości ma formę pisemną, jest sporządzana w języku polskim i zatwierdzana przez osobę, która kieruje daną jednostką. 

Co zawiera polityka rachunkowości?

W polityce rachunkowej firma wskazuje chociażby:

 • okresy sprawozdawcze oraz rok obrotowy,
 • metody wyceny majątku firmy czy ustalania wyniku finansowego firmy,
 • zasady inwentaryzacji,
 • metody sporządzania rachunku zysków i strat czy prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • zasady obiegu dokumentacji księgowej w firmie wraz z jej archiwizacją,
 • metody amortyzacji.

Wybierając reguły prowadzenia rachunkowości w danym przedsiębiorstwie konieczne jest przestrzeganie nadrzędnych zasad rachunkowości, które reguluje Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Wyróżnia się następujące zasady rachunkowości:

 • memoriałowa (koszty i przychody z ostatniego roku obrotowego ujmuje się w księgach niezależnie od daty dokonania zapłaty),
 • ostrożności (aktywa i pasywa wyceniane są w oparciu o rzeczywiste koszty wytworzenia czy ceny nabycia),
 • istotności (pod uwagę brane są zdarzenia istotne dla wyniku finansowego przedsiębiorstwa oraz oceny stanu majątkowego i finansowego firmy przy zachowaniu zasady ostrożności),
 • kontynuacji działania (założenie o kontynuowaniu działalności nie krócej niż rok licząc od dnia bilansowego),
 • ciągłości (przyjętą politykę stosuje się w sposób ciągły aby możliwe było porównanie różnych lat prowadzenia działalności gospodarczej),
 • współmierności kosztów i przychodów (w danym okresie sprawozdawczym firma uwzględnia wszystkie koszty, choćby nie zostały jeszcze poniesione oraz przychody, które odnoszą się do przyszłych okresów),
 • wyższości formy nad treścią (firma zapisuje wszystkie zdarzenia w księgach rachunkowych i wykazuje je w sprawozdaniu niezależnie od formy),
 • zakazu kompensat (zakaz kompensowania różnych wartości).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 07.05.2021

Polityka rachunkowości