Podatek u źródła – podatnik, płatnik, Pay and Refund

Polskie firmy prowadzące transakcje z kontrahentami zagranicznymi powinny mieć na uwadze przepisy prawne, które będą je obejmować w tym w kwestii podatków. Rezydenci polscy z pewnością spotkają się z pojęciem WHT. To podatek u źródła, warto poznać jego definicje. Kto jest podatnikiem, a kto płatnikiem? Więcej w artykule.

Co to jest podatek u źródła (WHT)? Kto jest podatnikiem a kto płatnikiem?

program do faktur 2023

Podatek u źródła to zryczałtowany podatek dochodowy (PIT oraz CIT), który jest pobierany przez płatników (mających miejsce zamieszkania, siedzibę bądź tzw. zagraniczny zakład w Polsce) od niektórych dochodów. Podatek u źródła to po angielsku skrót WHT, czyli Withholding Tax. WHT dotyczy płatności transgranicznych, dla których podatnik przyjmujący przychód ma inną rezydencję podatkową niż też, który dokonuje wpłaty (rezydent w kraju źródła przychodu). Podatnikiem jest więc podmiot, który otrzymuje wynagrodzenie. Płatnikiem jest podmiot, który wypłaca środki. To w jego kraju następuje obliczenie, pobór oraz zapłata podatku. W efekcie takich czynności podatnik otrzymuje wynagrodzenie netto (pomniejszone o odprowadzoną przez płatnika kwotę podatku) a podatek zostaje zatrzymany u źródła (w kraju rezydenta).

Przykład

Podatek u źródła wynosi 19%. Jeżeli rezydent polski wypłaca dywidendę rezydentowi USA, to otrzymane przez niego wynagrodzenie wyniesie 81%. Naliczony podatek zostanie pobrany przez polskiego rezydenta (płatnika podatku) i odprowadzony w wysokości 19% do polskiego urzędu skarbowego. Polska jest krajem źródła przychody, dlatego podatek zostanie zatrzymany u jego źródła.

Podatek u źródła dotyczyć będzie nierezydentów oraz przychodów z np. dywidend, odsetek, należności licencyjnych, praw autorskich, usług świadczonych w ramach działalności sportowej, księgowej, doradczej, żeglugi morskiej czy transportu lotniczego.

Bardzo ważne jest, aby pobierany podatek WHT był wcześniej naliczony z zastosowaniem obowiązującej stawki. Może zdarzyć się również tak, że w świetle obowiązujących przepisów płatnik niesłusznie naliczył i pobrał podatek (nie powinien on być w ogóle pobrany), dlatego tym bardziej istotne jest zapoznanie się z przepisami.

Podatek u źródła – stawki. Czym jest mechanizm „Pay and Refund” ?

Od 01.01.2022 obowiązuje tzw. mechanizm „Pay and Refund”, którego założenia dotyczą polskich firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi. Zgodnie z mechanizmem w przypadku płatności na rzecz podmiotu powiązanego oraz w kontekście płatności kwalifikowanych (odsetek, dywidend czy należności licencjonowanych), gdy suma wpłat w danym roku na rzecz tego samego podmiotu przekroczy 2 mln zł, płatnik zobowiązany jest pobrać podatek u źródła zgodnie z przepisami w wysokości 19 % lub 20%. Gdy kwota jest niższa (nie przekracza 2 mln zł) wówczas płatnik może naliczyć i pobrać podatek u źródła z zastosowaniem preferencyjnej stawki bądź zwolnienia (jeżeli taka możliwość wynika z Dyrektów UE lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Stawka 19% dotyczy dochodów z dywidend, likwidacji spółki czy umorzenia udziałów (z przewidzianymi przepisami wyłączeniami). Stawka 20% obejmuje chociażby odsetki oraz należności licencyjne wypłacane nierezydentom.

Jeżeli podatnik będący zagranicznym podmiotem zgodnie z zawartymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, dyrektywą bądź przepisami prawa polskiego poniesie koszt zbyt wysokiego podatku w stosunku do tego, który powinien zostać naliczony, wówczas będzie mógł się ubiegać o zwrot. Nadpłacony podatek zostanie zwrócony w terminie 6 miesięcy w całości bądź w części.

Preferencyjną stawkę podatku można zastosować, gdy zarząd płatnika podpisze odpowiednie oświadczenie bądź uzyska on lub podatnik stosowną opinię o stosowaniu preferencji w WHT.

Przy zastosowaniu niższej stawki podatku płatnik powinien dochować należytej staranności (tzw. due diligence), czyli właściwie ocenić wzajemne powiązania, zgromadzić odpowiednią dokumentację.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 20.05.2022

podatek u źródła