Podatek tonażowy

Wsród podatków spotykanych w Polsce jest jeden bardzo charakterystyczny a mianowicie podatek tonażowy. To alternatywa dla podatku dochodowego. Kto jest podatnikiem tego podatku? Jaka jest podstawa opodatkowania? Szczegóły w artykule.

Co to jest podatek tonażowy i kto go opłaca?

Podatek tonażowy reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Podatek ten jest opłacany przez przedsiębiorców żeglugowych eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej. Statki te muszą mieć pojemność brutto (GT) ponad 100 jednostek każdy. Grono tych przedsiębiorców stanowią m.in.:

  1. osoby fizyczne, prawne i spółki o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub 
  2. wspólnicy spółki jawnej, komandytowej czy cywilnej lub
  3. przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

którzy mają miejsce zamieszkania bądź siedzibę albo zarząd na terenie Polski i spełniają co najmniej jeden z warunków, czyli: 

  1. uprawiają żeglugę własnym bądź cudzym statkiem we własnym imieniu i posiadają ważny tzw. Dokument Zgodności,
  2. są właścicielem statki jednak we własnym imieniu równocześnie nie uprawiają żeglugi statkiem własnym bądź cudzym,
  3. zarządzają na podstawie zawartej umowy cudzym statkiem, w cudzym imieniu oraz na cudzą rzecz posiadając przy tym tzw. Dokument Zgodności.

Wybór opodatkowania podatkiem tonażowym

Jeżeli przedsiębiorca chce wybrać jako formę opodatkowania podatek tonażowy wówczas musi złożyć do 20 stycznia pierwszego roku podatkowego okresu opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie PT-1. Jeżeli rozpoczęcie działalności ma miejsce w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas do dnia, który poprzedza dzień jej rozpoczęcia. Tak wybrana forma opodatkowania jest ważna przez 10 lat. W tym terminie przedsiębiorca nie może zmienić opodatkowania na inną formę. 

Podstawa opodatkowania i stawka

Podstawą opodatkowania dla podatku tonażowego jest dochód, który osiąga przedsiębiorca żeglugowy obliczany zryczałtowanie w zależności od tonażu, czyli pojemności statku netto (NT). Do wyliczenia dochodu brany jest więc iloczyn dobowej stawki, która jest uzależniona od pojemności netto statku oraz okresu eksploatacji w danym miesiącu wszystkich należących do przedsiębiorcy statków, które jednocześnie podlegają opodatkowaniu podatkiem tonażowym.  Stawka podatku wynosi 19%.

Termin płatności podatku tonażowego

Podatek jest o płacony co miesiąc (do 20 dnia nowego miesiąca za miesiąc ubiegły). W przypadku ostatniego miesiąca roku podatkowego płatność następuje w terminie złożenia zeznania PT-2, czyli wskazującego wysokość podatku należnego za dany rok podatkowy. Terminem jest 31 stycznia następującego po nim roku podatkowego.

Czy przewidziane są jakieś ulgi i zwolnienia?

Z uwagi na to, że podatek tonażowy to alternatywa dla podatku dochodowego dlatego ustawodawca nie przewidział zwolnieni i ulg w podatku tonażowym. Obowiązują one w podatku dochodowym, zatem gdy przedsiębiorca zdecyduje się na taką formę opodatkowania wówczas będzie mógł skorzystać z ulg, zwolnieni i odliczeń na ściśle określonych ustawami zasadach. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 10.06.2020

podatek tonażowy