Podatek od premii uznaniowej, regulaminowej, świątecznej

Pracownik, który rzetelnie wykonuje swoje obowiązki i tym samym przyczynia się do rozwoju firmy to bardzo ważny fundament dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Aby nie stracić cennych osób pracodawca może wynagrodzić pracownika za jego pracę oprócz comiesięcznej pensji wypłacają mu również różnego rodzaju premie. Ten sposób na zatrzymanie pracownika w firmie i docenianie tym samym jego pracy może rodzić pytanie czy dodatkowe środki pieniężne, które otrzymuje pracownik podlegają opodatkowaniu?

program do faktur 2023

Czy premia uznaniowa powinna być oskładkowana? Co w przypadku wypłaty premii regulaminowej i świątecznej? Jak podatek od premii należy ująć z punktu widzenia przepisów prawa? Wyjaśniamy w artykule.

Premia uznaniowa i regulaminowa – definicje

Premia uznaniowa to dodatkowe świadczenie pieniężne, które otrzymuje pracownik od swojego pracodawcy. Nagroda ta jest udzielana w zależności od dobrej woli zatrudniającego. To pracodawca podejmuje decyzję czy chce wynagrodzić dodatkowo pracownika, pracownik nie może rościć sobie prawa do premii uznaniowej. Nagroda to często mylona jest z premią regulaminową. Zasady przyznawania i wypłacania premii regulaminowej ściśle określa regulamin zakładowy (tzw. układ zbiorowy pracy). Jeżeli zatrudniony wypełni określone warunki przysługuje mu premia regulaminowa (nazywana również roszczeniową), którą pracodawca zobligowany jest wypłacić. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas pracownik może wystąpić na drogę sądową. Przykładem premii regulaminowej może być chociażby premia za staż pracy, pełnioną funkcję czy pracę w szkodliwych warunkach.

Premia czy to uznaniowa czy regulaminowa stanowi dla pracownika w rozumieniu przepisów przychód ze stosunku pracy. Uregulowanie prawne podatku od premii znajduje się w Ustawie z dnia 15.02.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych przyznana nagroda podlega opodatkowaniem PIT, podobnie jak otrzymywane comiesięcznie wynagrodzenie za pracę na podstawie zawartego stosunku pracy. Pracodawca zobowiązany jest więc odliczyć zaliczki na podatek w ten sam sposób, w który dokonuje odliczeń od wynagrodzenia.

W przypadku premii uznaniowej z uwagi na brak charakteru roszczeniowego, nie wlicza się jej do podstawy wynagrodzenia urlopowego czy ekwiwalentu za urlop przy rozwiązaniu stosunku pracy.

Jaki podatek od premii?

Ile wynosi podatek od premii przyznawanej pracownikowi? Stawka podatku jest analogiczna do tej, która obowiązuje dla rozliczania wynagrodzeń. Jest to więc 17% w przypadku dochodów nie przekraczających w roku 120 000 zł oraz 32% ponad tę kwotę. Obowiązują identyczne progi podatkowe. Wysokość premii wyraża się w kwocie brutto.

Wyliczenie przychodu jest konieczne również do obliczenia podstawy wymiaru składki ZUS.

Dla pracodawcy wypłacone nagrody, premie czy dodatki to świadczenia na rzecz pracowników, które zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu.

Jaki podatek od premii świątecznej?

Premia świąteczna to kolejny rodzaj dodatku, na który mogą liczyć pracownicy. Biorąc pod uwagę kwestie podatkowe istotne jest źródło finansowania świątecznych nagród. W większych firmach premie świąteczne wypłacane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W prywatnych przedsiębiorstwach źródłem świadczenia są środki obrotowe firmy.

Jeżeli premia świąteczna pochodzi z bieżących środków firmy, wówczas kwota podlega opodatkowaniu (podobnie jak przy wynagrodzeniach należy naliczyć i odprowadzić zaliczki na podatek PIT oraz składki ZUS), gdyż stanowi przychód ze stosunku pracy.

Jeżeli źródłem jest ZFŚS, gdy łączna kwota premii nie przekroczy 1000 zł (kwota podniesiona do 2000 zł z uwagi pandemii COVID-19), podatek nie będzie należny. W przypadku przekroczenia granicznej kwoty kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy staje się nadwyżka ponad tę kwotę.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 16.11.2022

podatek od premii