Podatek od nieruchomości

Prowadząc działalność gospodarczą konieczne jest uiszczanie podatku od nieruchomości. Jest to danina wnoszona do urządu gminy. Co warto o niej wiedzieć?

Co obejmuje podatek od nieruchomości a co nie?

Podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, budynki bądź ich części oraz budowle bądź ich części, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Podatek ten nie będzie dotyczył np:

 • nieruchomości lub ich części, które zostały zajęte pod użytkowanie przez jednostki samorządów terytorialnych,
 • gruntów, które sklasyfikowano w ewidencji gruntów i budynków, czyli np. użytki rolne, grunty zadrzewione czy lasy z wyjątkiem tych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • gruntów pod wodami płynącymi oraz kanałami żeglownymi bez jezior, wodnych zbiorników retencyjnych czy elektrowni wodnych,
 • obszarów zajętych pod pasy drogowe dróg, które są publiczne.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Do uiszczania podatku od nieruchomości zobowiązani są ich właściciele, posiadacze samoistni nieruchomości czy użytkownicy wieczyści. Są to więc osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne razem ze spółkami, które nie posiadają osobowości prawnej. 

Jaka jest podstawa opodatkowania?

Podstawą opodatkowania w podatku od nieruchomości jest dla:

 • gruntów – ich powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych lub hektarach,
 • budynków bądź ich części – powierzchnia użytkowa w metrach kwadratowych,
 • budowli bądź ich części, które wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość o których wspominają przepisy podatkowe.

Jakie są stawki?

Stawki podatku od nieruchomości określone są przez urząd gminy w zgodzie z górnymi granicami stawek wynikających z Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W 2020 roku stawki maksymalne wynoszą dla:

 • budowli – 2% ich wartości,
 • gruntów:
  – 0,95 zł od 1 m2 powierzchni – które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  – 4,80 zł od 1 ha powierzchni – pod powierzchniowymi wodami,
  – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni – dotyczy pozostałych,
  – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni – które są niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji, dla których nie zakończono budowy po czterech latach od wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego.
 • budynków lub ich części:
  – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – dotyczy mieszkalnych
  – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – które są związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
  – 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – na których prowadzona jest odpłatna statutowa działalność pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego,
  – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
  – 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej – które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jakie są terminy?

Obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości wystąpi w pierwszym dniu miesiąca, który nastąpi po tym, w którym zaczęto władać nieruchomością bądź jej składnikami. Gdy obowiązek podatkowy dotyczy zakończonej budowli, budynku bądź ich części, wówczas od 01 stycznia roku następnego po tym, w którym zakończono budowlę, budynek lub ich część. Taki sam termin dotyczy sytuacji, w której rozpoczęto użytkowanie budowli, budynku bądź ich części jeszcze przed ich ostatecznym wykończeniem. 

Podatek płatny jest w czterech terminach, do 15 marca, maja września i listopada. Gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł wówczas płatność jest jednorazowa w terminie pierwszej raty. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 14.04.2020

podatek od nieruchomości