Podatek CIT – charakterystyka

Jednym z rodzaju podatków, które występują w polskim Prawie Podatkowym jest podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Prowadząc działalność gospodarczą warto znać go bliżej by uniknąć niepotrzebnych problemów z urzędem skarbowym. Czym jest podatek CIT? Kto jest zobowiązany do rozliczenia się z CIT? Czy ustawa przewiduje jakieś zwolnienia? Jaka jest wysokość odprowadzanego podatku? W poniższym artykule informacje o charakterystycznych cechach tej daniny.

program do faktur 2023

Co to jest podatek CIT? Kto jest podatnikiem?

Podatek CIT to skrót z angielskiego „Corporate Income Tax”, co oznacza podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek ten jest daniną pobieraną na rzecz państwa polskiego od osób prawnych i posiadających zdolność do czynności prawnych.

Podatnikami podatku CIT są:

 • osoby prawne, czyli np. spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki komandytowe, jawne i komandytowo – akcyjne, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium RP (w przypadku spółek jawnych Ustawa o CIT przewiduje dodatkowe warunki konieczne do spełnienia),
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • podatkowe grupy kapitałowe (spełniające określone warunki),
 • spółki, które nie posiadają osobowości prawnej, ich siedziba bądź zarząd jest w innym państwie, gdy przepisy prawa podatkowego, które obowiązują w tym państwie traktują je jako osoby prawny i ich dochody są w całości opodatkowane w tym państwie bez względu gdzie zostały osiągnięte,
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej (tj. np. placówki oświatowe czy wspólnoty mieszkaniowe), z wyjątkiem spółek, które nie mają osobowości prawnej.

Ile wynosi podatek CIT?

Wysokość płaconego podatku CIT uzależniana jest od dwóch stawek 19% i 9%. Obie z nich liczone są od podstawy opodatkowania. Kogo dotyczy preferencyjna stawka 9%? Z obniżonej stawki mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy którzy rozpoczynający swoją działalność. Stawka 9% dotyczy wówczas pierwszego roku podatkowego prowadzenia działalności. Należy pamiętać tutaj o wyłączeniu firm, które powstały:

 • w wyniku restrukturyzacji, bądź przekształcenia firmy należącej do osoby fizycznej bądź spółki, która nie jest osobą prawną w inny rodzaj działalności,
 • poprzez wniesienie składników majątku przedsiębiorstwa lub jego części o wartości przewyższającej 10 000 euro.

Z 9% stawki mogą skorzystać również mali podatnicy, jeżeli ich przychody ze sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym  (z uwzględnieniem kwoty należnego podatku VAT) nie były większe niż 2 mln euro, przeliczane zgodnie ze średnim kursem euro ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego (z zaokrągleniem do 1000 zł). Obniżona stawka dotyczy również przedsiębiorców, których przychody (inne niże te uzyskane z zysków kapitałowych) osiągnięte w roku podatkowym nie były wyższe nić 2 mln euro netto, w przeliczeniu zgodnie z średnim kursem euro ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień roboczy danego roku podatkowego (z zaokrągleniem do 1000 zł).

Stawka 19% od podstawy opodatkowania dotyczy pozostałych podatników, którzy są podatnikami podatku CIT i nie spełniają warunków do zastosowania obniżonej stawki 9%.

Czy można nie płacić podatku CIT?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w art. 6 przewiduje katalog zwolnień podmiotowych z podatku CIT. W przepisie wymienia się np.:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego (w odniesieniu do dochodów, które są określane w przepisach Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),
 • Skarb Państwa,
 • Narodowy Bank Polski
 • Agencję Rezerw Materiałowych,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przewidziano również zwolnienia przedmiotowe, o których więcej w art. 17 wspomnianej Ustawy o CIT. Zwolnienie przedmiotowe dotyczy chociażby dochodów:

 • uzyskiwanych z tytułu prowadzenia szkół (w części, która jest przeznaczona na cele szkoły),
 • kół gospodyń wiejskich czy organizacji pożytku publicznego (w części, która jest przeznaczana na cele statutowe),
 • kościelnych osób prawnych czy związków wyznaniowych.

Jak rozliczyć podatek CIT?

Podatek CIT wpłacany jest w terminie do końca 3 miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie. Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wówczas podatnicy mają czas do 31 marca. Do tego terminu konieczne jest złożenie zeznania na formularzu CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rozliczany rok podatkowy.

Chcąc obliczyć wysokość podatku CIT należy ustalić podstawę opodatkowania, czyli wspomniany dochód. Do wyliczeń potrzebna jest wysokość osiągniętych przychodów, z dany rok podatkowy, które pomniejsza się o koszty ich uzyskania. Przedsiębiorca może dokonać również różnych odliczeń np. darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego (należy pamiętać o limicie 10% w stosunku do dochodu).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 04.05.2021

podatek CIT