Pieczęć prewencyjna – czym jest?

Zawierając transakcje z różnymi kontrahentami warto upewnić się, że powstałe wierzytelności będą mogły zostać zapłacone przez zobowiązany podmiot. Jest to szczególnie ważne gdy występują przejściowe problemy z płynnością finansową. Niekiedy kontrahent może okazać się nierzetelny i niewypłacalny. Tym bardziej istotne jest sprawdzenie o ile to możliwe sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. Nie zawsze jednak możliwe jest weryfikacja, dlatego pomocne mogą się okazać się np. komentarze publikowane o danej firmie w Internecie. Jakie są inne sposoby zabezpieczenia przed nieuczciwym kontrahentem? Czym jest pieczęć prewencyjna? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Co to jest pieczęć prewencyjna?

Przed zawarciem transakcji z kontrahentem jeżeli zachodzą przesłanki, które niepokoją przedsiębiorstwo w zakresie wypłacalności środków danego podmiotu istnieje możliwość weryfikacji jego statusu w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

W niektórych przypadkach przypomnienie kontrahentowi o miniętym terminu płatności jest wystarczające. Gdy sytuacja się powtarza warto rozejrzeć się za innym sposobem, który skłoni klienta do terminowej zapłaty. Utrata płynności finansowej jest niekorzystna z wielu względów. Jednym z nich jest utrata kluczowych kontrahentów czy wiarygodności wywiązania się z określonych usług czy np. terminu dostarczenia produktów. Sposobem na zabezpieczenie płatności jest zamieszczenie na fakturze tzw. pieczęci prewencyjnej. 

Pieczęć prewencyjna to metoda na klientów, którzy regularnie uchylają się od płatności. Postawienie jej na fakturze oznacza nadanie pierwszeństwa płatności, gdyż nawet kilku dniowe opóźnienie w spłacie zobowiązania skutkować może poważnymi konsekwencjami. Pieczęć prewencyjna wskazuje co się stanie, gdy kontrahent spóźni się z uregulowaniem płatności wskazanej na fakturze w terminie. 

Dlaczego pieczęć prewencyjna na fakturze jest ważna?

Zamieszenie pieczęci prewencyjnej na dokumencie jakim jest faktura pozwala nie tylko poinformować kontrahenta o skutkach niewywiązania się z terminowej płatności. Pieczęć służy również wzmocnieniu wizerunku firmy w oczach kontrahenta i postrzeganie jej jako przedsiębiorstwa dbającego o swoje wierzytelności i płynność finansową. Przedsiębiorstwa stosujące pieczęć prewencyjną odbierane są jako godni współpracy kontrahenci. Klient zdobywa do takiej firmy większe zaufanie. Prawdopodobieństwo dokończenia ważnego projektu czy inwestycji rośnie, pewniejszy jest również brak bankructwa zabezpieczającego się pieczęcią prewencyjną przedsiębiorstwa. 

Innym powodem istotności zamieszczania pieczęci prewencyjnej na fakturach jest zmniejszenie kosztów egzekwowania należności. Gdy monity z wezwaniem do zapłaty stają się niewystarczające sprawa często kierowana jest do sądu. Proces wydania wyroku w sprawie powoduje kolejne wydłużenie terminu do odzyskania należności. Często nawet wyrok sądowy nie jest wystarczający, wówczas nierzetelny kontrahent powinien liczyć się z komornikiem. W ten sposób wierzyciel może odzyskać swoje środki po upływie znacznego czasu. Mając to na uwadze warto stosować pieczęć prewencyjną, gdyż skraca ona czas egzekwowania wierzytelności. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 12.05.2021

Pieczęć prewencyjna