Organizacje Pożytku Publicznego (OPP)

Co to są Organizacje Pożytku Publicznego (OPP)?

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) to termin, który został wprowadzony od 1 stycznia 2024 roku na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Każda OPP prowadzi własną działalność pożytku publicznego. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa czy spółka kapitałowa powołana w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (gdy prowadzi od conajmniej 2 lat działalność w obszarach pożytku publicznego określonych wspomnianą Ustawą).

program do faktur 2023

Status OPP nadaje na wniosek organizacji wydział gospodarczy KRS sądu rejonowego odpowiedniego dla adresu siedziby tej organizacji. Przed wydaniem statusu OPP sprawdzane są wszelkie kwestie formalne i merytoryczne. 

OPP prowadzi działalność na rzecz dobra wspólnego, która przynosi korzyść innym. Do działalności pożytku publicznego zaliczyć można chociażby: działalność na rzecz kultury i sztuki, ochronę zdrowia, działalność charytatywną, na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, pomoc społeczna i pomoc rodzinie czy działalność na rzecz różnych praw mężczyzn i kobiet.

Zalety posiadania statusu OPP

Organizacja Pożytku Publicznego dzięki swojemu statusowi mogą otrzymać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, które to przekazując darowiznę, mogą dokonać jej odliczenia od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszyć wysokość podatku. OPP są zwolnione od: podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od nieruchomości, od PPC (czynności cywilnoprawnych) oraz opłat sądowych i skarbowych. Status OPP pozwala również nieodpłatnie korzystać z przekazywania informacji o działalności poprzez publiczne radiofonie i telewizję. 

Obowiązki OPP

Na każdej Organizacji Pożytku Publicznego spoczywa odpowiedzialność przekazywania publicznej informacji o sposobie rozdysponowania otrzymanych środków od darczyńców. Dzięki prowadzonej sprawozdawczości istnieje jawność przeznaczenia zgromadzonych funduszy. Coroczne sprawozdanie finansowe jest publikowane i składane w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Departament ten prowadzi razem z z KRS rejestr wszystkich organizacji OPP i pełni nad nimi ogólny nadzór. Uprawniony jest on również do kontroli OPP, a ponad to powołane rady działalności pożytku publicznego mogą sprawować rolę organów doradczo-opiniujących. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 04.01.2023

Organizacje Pożytku Publicznego OPP