Opłata paliwowa – definicja, wysokość opłaty

Co to jest opłata paliwowa?

Opłata paliwowa pobierana jest na skutek wprowadzenia w Polsce paliw silnikowych i gazu, który jest wykorzystywany do napędu pojazdów samochodowych. Opłatę paliwową uiszczają:

  • producenci i importerzy paliw silnikowych oraz gazu,
  • podmioty, które zgodnie z przepisami podatku akcyzowego nabywają wewnątrzwspólnotowo gaz lub paliwa silnikowe,
  • inne podmioty, które na podstawie przepisów o podatku akcyzowym zobowiązane są do uiszczenie tej opłaty.
program do faktur 2023

Zobligowane podmioty składają właściwemu naczelnikowi Urzędu Celnego informację o opłacie skarbowej. Możliwe są jednak zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty paliwowej na mocy zawartych umów międzynarodowych, które dotyczą transportu drogowego.

Obowiązek zapłaty opłaty wystąpi z dniem, w którym powstaje zobowiązanie podatkowe (w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu).

Ile wynosi opłata paliwowa?

Opłata paliwowa obliczana jest przez zobligowane do jej płatności podmioty i wpłacana w terminie do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty tej opłaty. Opłata wnoszona jest na wyodrębniony rachunek bankowy izby celnej.

Do roku 2005 wysokość opłaty paliowej była stała i wynosiła 105 zł za tonę paliwa silnikowego lub gazu. Obecnie opłata ta uzależniona jest od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów danego roku w stosunku analogicznego okresu w poprzednim roku. Stawkę opłaty paliwowe ogłasza Minister właściwy do spraw transporty (Minister Infrastruktury) w drodze obwieszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej – “Monitor Polski”.

Wpływy z opłaty silnikowej zasilają Krajowy Fundusz Drogowy oraz Fundusz Kolejowy.

W 2022 stawki opłaty paliwowej wynoszą:

  • 152,61 zł za 1000 l benzyn silnikowych (kody: CN 2710 12 45 lub CN 2710 12 49), a także wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami
  • 329,12 zł za 1000 l oleju napędowego (kody: CN 2710 19 43 lub CN 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa,
  • 186,32 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów opisanych w art. 37h Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 26.10.2022

Opłata paliwowa