Od kiedy pełna księgowość w 2017 roku?

Jednym z największych obciążeń dla przedsiębiorców jest obowiązek prowadzenia księgowości. O ile przy Książce Przychodów i Rozchodów (KPiR) nie ma aż tak wielu komplikacji, to prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli tzw. Pełnej księgowości może już być o wiele bardziej skomplikowane.

Ustawa o podwyższonym limicie została podpisana dnia 29.12.2016 przez Prezydenta !!!

Wychodząc naprzeciw tym problemom, Ministerstwo Rozwoju zaproponowało zmiany w limicie przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego przedsiębiorcy mogą prowadzić KPiR. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców z 1 lipca 2016 r. od początku 2017 roku wspomniany limit zostanie zwiększony do 2 mln euro (prezydent podpisał nową ustawę 29.12.2016). Obecnie wynosi 1,2 mln euro, więc zmiana jest dość duża. „Podwyższenie progu ułatwi wykonywanie działalności co najmniej kilku tysiącom przedsiębiorców oraz pozwoli na znaczące oszczędności w obszarze obsługi księgowej (koszty prowadzenia pełnej księgowości są ok. 5-krotnie wyższe niż koszt prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ministerstwo Rozwoju w efekcie zmian spodziewa się zmniejszania obciążeń administracyjno-finansowych, które ciążą na małych i średnich firmach, a przede wszystkim zwiększenia przychodów u tych przedsiębiorców, którzy limitowali je w celu uniknięcia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych obecnie są zobowiązane:

 • spółki handlowe oraz spółki cywilne, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto zesprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro,

Ważne!

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro w dniu 1 października 2015 r., wynosił 4,2437 zł. Limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2016 r. wynosi: 1 200 000 x 4,2437 = 5 092 440 zł.

 1. ednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszachinwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
 2. gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także:
  1. państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe,
  2. gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,
  3. państwowe fundusze celowe;
 3. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2,
 4. osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 5. jednostki niewymienione w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Podobne zmiany dotyczyć mają także limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w tym przypadku resort rozwoju chce zwiększyć limit z obecnych 150 do 250 tys. euro.