Nota odsetkowa – co to jest?

Nota odsetkowa to szczególny rodzaj dokumentu, który umożliwia złożenie żądania zapłaty należnych odsetek wynikających ze zwłoki w zapłacie należności. Jest to dokument wystawiany w przypadku gdy ma miejsce opóźnienie dłużnika w zapłacie ciążącego na nim zobowiązania.

Zgodnie z art. 481. § 1. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny: „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Z podatkowego punktu widzenia odsetki od zobowiązań w przypadku gdy są:

  • naliczone, a nie zapłacone – nie stanowią kosztu uzyskania przychodu,
  • zapłacone – są kosztem uzyskania przychodu. Dodatkowo wymagane są dwa dokumenty a mianowicie otrzymana nota odsetkowa oraz potwierdzenie zapłaty.

Wysokość odsetek za opóźnienia zależy od stopy referencyjnej NBP, czyli na rok 2019 stawka:

  • odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych – 9,5% w stosunku rocznym,
  • odsetek za opóźnienie – 7% (14% maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie) w stosunku rocznym,
  • odsetek ustawowych – 5% (10% maksymalna stawka odsetek ustawowych) w stosunku rocznym

W przypadku transakcji handlowych, jeżeli dłużnikiem nie jest podmiot publiczny wierzycielowi należne są odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych bez wcześniejszego wezwania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy strony transakcji uzgodniły odsetki wyższe, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty. Konieczne jest spełnienie łącznie dwóch warunków: świadczenie zostało spełnione przez wierzyciela, który to nie otrzymał zapłaty w czasie wskazanym na umowie.

Zapisy odnoszące się do odsetek w transakcjach handlowych reguluje art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Nota odsetkowo powinna zawierać informację takie jak np.: 

  • określenie rodzaju dowodu księgowego – w tym przypadku „NOTA KSIĘGOWA” oraz kolejnego numeru,
  • wskazanie stron, których dotyczyła transakcja – wystawcy i odbiorcy,
  • termin płatności,
  • kwotę odsetek.

Program do fakturowania Faktura Small Business i program do wystawiania faktur Faktura Small Business Handel umożliwiają wystawianie noty odsetkowej.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

nota odesetkowa