Kosztorys – czym jest? Jak go zrobić?

Co to jest kosztorys? Rodzaje kosztorysów

Kosztorys jest kalkulacją ceny (która została opracowana według przyjętych zasad) na wykonanie danego zakresu robót, ustalany w oparciu o przedmiar lub obmiar. Kosztorys pozwala obliczyć przewidywane koszty związane z wykonaniem czegoś, np. realizacją danej inwestycji budowlanej. W tym przypadku można mówić o kosztorysie inwestorskim, który jest sporządzany przez inwestora w celu określenia wartości zaplanowanej inwestycji.

program do faktur 2023

Innym rodzajem kosztorysu jest kosztorys ofertowy, który sporządza wykonawca zadania przewidując koszty i wskazując cenę, za którą możliwe jest wykonanie danej pracy. Gdy nastąpiły zmiany w zawartej umowie, konieczne jest przeprowadzenie ponownej wyceny, wówczas sporządzany jest kosztorys zamienny. W przypadku gdy zakres prac oraz ich rozliczenie nie jest możliwe do ustalenia podczas zawierania umowy, wówczas przygotowuje się kosztorys powykonawczy (wykonawca sporządza kosztorys po realizacji robót). W terminologii spotkać można również pojęcie kosztorysu ślepego, który wykonywane jest na własne potrzeby, gdy prace przeprowadza się samodzielnie i nie uwzględnia się ich kosztów.

Kosztorys służy nie tylko do określenie kosztów, ale i również do:

  • przewidywania opłacalności inwestycji,
  • zaplanowania odpowiednich zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych, niematerialnych i materialnych,
  • prowadzenia rozliczeń między zleceniodawcą a zleceniobiorcą,
  • rozstrzygania ewentualnych sporów,
  • wyceny nieruchomości w celu ustalenia jej wartości.

Gdzie wykorzystywany jest kosztorys? Kto go sporządza?

Kosztorys najczęściej spotykany jest w budownictwie jednak występuje również w takich dziedzinach jak: górnictwo, architektura krajobrazu, renowacja zabytków, energetyka, budowa okrętów, informatyka czy produkcja filmu.

Kosztorys przygotowuje kosztorysant, przeważnie inżynier z odpowiednim wykształceniem. Kosztorysantem może być również kierownik produkcji, rzeczoznawca majątkowy, architekt czy inżynier budowy.

Jak zrobić kosztorys?

W przygotowaniu kosztorysu wykorzystuje się dwie metody: kalkulację szczegółową i kalkulację uproszczoną. Pierwsza z nich polega na obliczeniu wszystkich kosztów. Kosztorysant bierze pod uwagę wszelkie koszty bezpośrednie (tj. robocizna, materiały, wynagrodzenie podwykonawców) i dolicza do nich pośrednie (obsługa prawna, ubezpieczenie, koszt energii), zysk i podatek VAT. W kalkulacji uproszczonej obliczana jest wartość kosztorysowa, czyli suma iloczynów robót przedmiarowych, do której doliczany jest podatek VAT.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 13.10.2022

kosztorys