Karta Praw Podatnika – czym jest?

Karta Praw Podatnika to nowy tekst normatywny, który ma w sposób zwięzły określać podstawowe prawa podatników, którym odpowiadają obowiązki organów podatkowych. Projekt ustawy trafił już do Sejmu. 

Jaki jest cel wprowadzenia Karty Praw Podatnika?

Jak wskazano w projekcie ustawy celem wprowadzenia Karty Praw Podatnika jest zapewnienie należytej ochrony praw podatników. Karta ma służyć również podniesieniu świadomości społecznej praw podatników. 

Jaki prawa podatnika zostały wskazane z projekcie Karty Praw Podatnika?

Projekt Karty Praw Podatnika wskazuje m.in. następujące prawa podatnika, czyli prawo do:

 • dobrego prawodawstwa podatkowego,
 • ochrony interesów w toku i praw nabytych,
 • zrozumiałego i jasnego prawa podatkowego,
 • zapłaty podatku w wysokości, która wynika z ustaw podatkowych,
 • korekty złożonych deklaracji podatkowych,
 • otrzymania zwrotu nadpłaconych środków w terminie, który jest rozsądny,
 • ulg i zwolnień na zasadach wskazanych w przepisach,
 • domniemania rzetelności i dobrej wiary,
 • ochrony danych oraz dostępu do nich,
 • zachowania pozyskanych przez organy podatkowe informacji w tajemnicy,
 • rzetelnego postępowania sądowego i administracyjnego w sprawach podatkowych,
 • zaskarżania rozstrzygnięć podatkowych,
 • naprawienia szkody, która została wyrządzona działaniami niezgodnym z prawem lub zaniechaniami organów podatkowych.

Karta Praw Podatnika znana nie tylko w Polsce i jej znaczenie

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu instytucja Karty Praw Podatnika jest znana w wielu systemach podatkowych, a jej posiadanie jest uznanym i międzynarodowym standardem. Zaproponowany projekt ustawy nie jest propozycją nowych praw lecz wzmocnieniem i usystematyzowaniu tych, które już istnieją. W niektórych obszarach karta jest uzupełnieniem dotychczas obowiązujących praw bądź wyrażeniem ich wprost. Nowy Karta Praw Podatnika ma pełnić funkcje uświadamiające i edukacyjne dla podatników i organów podatkowych o przysługujących prawach.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 19.12.2019

Karta Praw Podatnika