Ewidencja czasu pracy pracownika

Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika. Dzięki prowadzeniu dokumentacji pracownik zna wysokość dni wolnych od pracy, które mu przysługują a wynagrodzenie wypłacane jest w odpowiedniej wysokości. Czym jest ewidencja czasu pracy? Jakie informacje powinien wykazać pracodawca? Szczegóły w artykule.

Co to jest ewidencja czasu pracy (time tracking)? Jakie elementy zawiera?

program do faktur 2023

Ewidencja czasu pracy pracownika powinna być prowadzona według obowiązujących przepisów. To dokument, który pozwala prawidłowo ustalić wysokość należnego pracownikowi wynagrodzenia czy innych świadczeń. Prowadzona dokumentacja potwierdza przepracowany czas pracy danego pracownika, który wynika ze świadczonej usługi bądź wykonanego zlecenia. Jeżeli pracownik żąda udostępnienia ewidencji czasu pracy, wówczas pracodawca jest zobowiązany to wykonać.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej w ewidencji czasu pracy znaleźć można takie informacje jak:

  • system czasu pracy pracownika i jego wymiar w danym okresie rozliczeniowym,
  • liczba przepracowanych godzin pracy, również nocnych i nadliczbowych,
  • godzina rozpoczęcia pracy i jej zakończenia,
  • liczba dni wolnych od pracy wraz z informacją na jakiej podstawie zostały one udzielone,
  • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy oraz pozostałych nieusprawiedliwionych nieobecności,
  • liczba godzin dyżuru, godziny ich rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce pełnienia dyżuru.

W przedsiębiorstwach można spotkać również uproszczoną ewidencję czasu pracy (niezawierającą szczegółowych informacji w porównaniu z pełną ewidencją). Wystąpi ona wówczas, gdy pracownik jest objęty zadaniowym czasem pracy, czy otrzymuje ryczałt za godziny nadliczbowe bądź pracę w porze nocnej.

UWAGA!

Ewidencja czasu pracy wystąpi zawsze w przedsiębiorstwie, gdzie jest pracownik i pracodawca. Nie jest ona bowiem zależna od liczby osób zatrudnionych w firmie. Gdyby pracodawca zatrudniał tylko jedną osobą, wówczas musi on również prowadzić taką ewidencję.

Papierowa lub elektroniczna ewidencja czasu pracy. Terminy przechowywania

Wyróżnia się dwie formy prowadzenia ewidencja czasu pracy: papierową oraz elektroniczną. Większość firm decyduje się na wersję elektroniczną, gdyż wymaga ona dopełnienia mniejszej liczby obowiązków (np. zadbanie o właściwy sposób przechowywania dokumentacji, aby nie uległa ona zniszczeniu).

Obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie dokumentacji ewidencji czasu pracowników w trakcie zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, które są liczone od końca roku kalendarzowego, w którym został zakończony stosunek pracy. W przypadku osób zatrudnionych przed 01.09.2019 r. pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji przez 50 lat. Czas ten można skrócić do 10 lat tylko wtedy, gdy pracownik został zatrudniony pomiędzy 31.12.1998 r. a 01.01.2019 r. Aby tego dokonać należy wysłać do ZUS raport za każdego pracownika.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 13.06.2022

Ewidencja czasu pracy