Estoński CIT – co to jest?

Estoński CIT – co to takiego?

Estoński CIT to tzw. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Pojęcie zostało uregulowane w ustawie z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z założeniem podatek CIT według koncepcji estońskiej odprowadzany będzie nie od zysku, który przedsiębiorstwo wygeneruje w danym roku, jednak w momencie gdy zostanie on wypłacony w postaci dywidendy. Zapłata podatku CIT będzie więc mogła zostać odroczona.

program do faktur 2023

W praktyce oznaczać to będzie, że podatek nie będzie wymagany jeżeli firma wypracowane zyski reinwestuje w kolejne przedsięwzięcia rozwojowe. Podatek będzie konieczny do zapłaty w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie chciał wykorzystać osiągnięty zysk do innych celów np. konsumpcyjnych. Estoński CIT to alternatywa do funkcjonującego już podatku CIT. Spółki będą mogły z niego skorzystać dobrowolnie, jednak nie wszystkie. Warto poznać warunki, niezbędne do rozliczania się w oparciu o tzw. estoński CIT. 

Kto skorzysta z estońskiego CIT?

Estoński CIT to przywilej, z którego skorzystają spółki gdy spełnią łącznie następujące warunki:

  • nie mają udziałów w innych podmiotach, 
  • zatrudniają nie mniej niż 3 osoby (wyłącza się tutaj udziałowców),
  • pasywne przychody nie przewyższają przychodów pochodzących z działalności operacyjnej,
  • wykazują nakłady inwestycyjne.

Rozwiązanie skierowane jest to mikro, małych oraz średnich spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych), u których osiągnięte przychody nie przekraczają 100 mln zł oraz do spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Jak skorzystać z estońskiego CIT?

Możliwość skorzystania z estońskiego CIT będzie dotyczyła przedsiębiorstw, które spełnią niezbędne warunki określone w ustawie. Dla pojedynczego przedsiębiorcy, który będzie mógł skorzystać z nowego rozwiązania, czas rozliczenia w oparciu o estoński CIT to 4 lata z możliwością przedłużenia o kolejne okresy 4-letnie. Jeżeli w czwartym roku korzystania z estońskiego CIT przedsiębiorca będzie spełniał wszystkie kryteria, wówczas będzie on mógł skorzystać z przedłużenia tego sposobu rozliczenia z podatku CIT na kolejny 4-letni okres. W przypadku gdy warunki estońskiego CIT zostaną naruszone podatnik będzie zmuszony wykonać odpowiednie czynności administracyjne.

Jakie korzyści z estońskiego CIT?

Wprowadzenie estońskiego CITu może przynieść korzyści zarówno dla firm jak i samej gospodarki. Z wymienianych korzyści jest chociażby większa odporność na ewentualne kryzysy bądź dekoniunkturę. Polska może zyskać więcej miejsc pracy i większą atrakcyjność inwestycyjną. Zakłada się również wzrost innowacyjności i produktywności czy oszczędność czasu podczas dokonywania rozliczeń podatkowych. Model estońskiego CITu jest atrakcyjny ze względu na możliwość odroczenia płatności podatku CIT do czasu dystrybucji zysku ze spółki. Tak długo jak zyski zostaną w spółce i będą przez nią reinwestowane, w określonym w ustawie stopniu spółki objęte ryczałtem nie zapłacą podatku. Ponadto spółki korzystające z estońskiego CIT zobowiązane będą prowadzić tylko rachunkowość finansową. Nie będzie wymagana żadna inna dodatkowa ewidencja rachunkowa.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 04.01.2021

estoński CIT