+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Czym jest CEIDG?

Co to jest CEiDG?

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona w sposób elektroniczny. Platforma ta jest spisem przedsiębiorców, a dostęp do zgromadzonych o nich informacji jest BEZPŁATNY. Jaki akt prawny reguluje Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej? Zagadnienia związane z CEIDG zostały uregulowane w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

program do faktur 2022

Jakie są zadania CEIDG?

Do głównych zadań Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy:

 • ewidencjonowanie osób będących osobami fizycznymi,
 • dostarczanie informacji o podmiotach gospodarczych zgodnie z obowiązującą ustawą,
 • umożliwienie korzystania z bezpłatnie dostępnych danych
 • umożliwienie identyfikacji zmian (i ich terminu) jakie podmiot wprowadził w zakresie wpisu do ewidencji: rejestracja podmioru gospodarczego w bazie, zwieszenie działalności gospodarczej czy też jej wznowienie,
 • udostępnie przedsiębiorcy możliwości edycji wprowadzonych danych.

Kto podlega wpisowi?

Do CEIDG wpisywane są:

 • osoby fizyczne będące wspólnikami spółek cywilnych lub osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo,
 • inne podmioty, również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisane do KRS.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest obligatoryjny!

Jak wygląda wniosek o wpis do CEIDG?

Składający wniosek o wpis do CEIDG będzie poproszony m.in. o podanie:

 • imienia, nazwiska, imion rodziców, daty i miejsca urodzenia,
 • radzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • numeru PESEL, NIP i REGON (jeżeli zostały już nadane),
 • wszystkich posiadanych obywatelstw,
 • adresu zamieszania oraz takich, które są związane z nowo zakłdaną działalnością gospodarczą,
 • nazwy otwieranej działalności z podaniem imienia i nazwiska wraz z nazwą skróconą,
 • kodów PKD,
 • planowanej liczby pracowników, która będzie zatrudniona w firmie,
 • daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • informacji o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS bądź przez inna instytucją za granicą,
 • dnych US właściwego ze względy na miejsce zamieszkania.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

ceidg co to