Co to jest koszt?

Koszt to pojęcie, które często kojarzone jest z wydatkiem środków pieniężnych. Pomimo, że koszt zawsze wiąże się z wydatkiem, to wydatek nie zawsze będzie kosztem. Co to jest koszt? Jakie są jego rodzaje? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Co to jest koszt?

Definicja kosztu według Ustawy o Rachunkowości to: „uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli”.

Koszt jest pojęciem ekonomicznym, którego nie należy mylić z wydatkiem. Wydatek bowiem jest ściśle związany z rachunkiem przepływów pieniężnych (tzw. cash flow) i oznacza rozchód środków pieniężnych z kasy lub z rachunku bankowego. Często powodem tego rozchodu jest bieżące regulowanie zaległości, a więc różnego rodzaju zobowiązań przedsiębiorstwa. Za wydatek, który nie jest kosztem uznaje się np. spłaty rat kapitałowych pożyczek. W przypadku odsetek od tych pożyczek, ich kwota będzie kosztem znanym jako koszt finansowy.

Jak dzielony jest koszt?

Pojęcie kosztu można spotkać w odniesieniu do różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa mogą to być koszty, który są dzielone np. na koszty:

 • według rodzajów działalności przedsiębiorstwa: koszty działalności operacyjnej czy finansowej,
 • rodzajowe taki jak: amortyzacja, podatki i opłaty, usługi obce, wynagrodzenia, zużycie materiałów i energii, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty,
 • według miejsca ich powstania: wydziałów podstawowych i pomocniczych, zarządu, zakupu, sprzedaży,
 • bezpośrednio i pośrednie,
 • stałe (niezmienne od rozmiarów produkcji) i zmienne (zmieniają się wraz ze wzrostem produkcji),
 • kontrolowane i niekontrolowane,
 • decyzyjne (istotne) i niedecyzyjne (nieistotne).

Dwa układy kosztów

W gospodarce funkcjonują dwa układy strukturalne kosztów przedsiębiorstwa. Jest nimi układ rodzajowy i układ kalkulacyjny.

Układ rodzajowy jest najcześciej stosowany w przedsiębiorstwach. Jest to prosty układ, który pozwala pozyskać informacje o strukturze kosztów. W układzie tym wyróżnia się wspomniane już grupy kosztów takie jak:

 • amortyzacja,
 • zużycie materiałów i energii,
 • usługi obce,
 • podatki i opłaty,
 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 • pozostałe koszty (rodzajowe)

Drugi z układów, czyli układ kalkulacyjny służy jednostce wyznaczeniu celów prognostycznych i planistycznych. W tym układzie koszty dzielone są na koszty:

 • produkcji podstawowej,
 • produkcji pomocniczej,
 • wydziałowe, 
 • ogólnego zarządu,
 • sprzedaży.

Istotą tego układu jest to, że po uwagę brane jest miejsce powstania kosztów, co pozwala dokładnie je przeanalizować i podjąć decyzje na przyszłość.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 12.05.2020

co to jest koszt