Ceny transferowe – podstawowe informacje

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe to inaczej ceny transakcyjne. Pojęcie to jest stosowane do transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami, które mają swoje siedziby, zarząd lub miejsce zamieszkania w tzw. rajach podatkowych (krajach stosujących szkodliwą konkurencję) lub są powiązane kapitałowo, rodzinnie bądź osobowo.

Podmiotami powiązanymi są więc osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej a także zagraniczne zakłady, które uczestniczą w zarządzaniu bądź kontroli nad innym przedsiębiorstwem lub posiadają udział w kapitale czy jego zysku.

program do faktur 2023

Zgodnie z wytycznymi OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) ceny transferowe to takie, po których firma przekazuje dobra niematerialnie lub towary bądź świadczy usługi powiązanym przedsiębiorstwom. Przytoczone wytyczne są w Polsce podstawą do przygotowania krajowych regulacji w zakresie cen transferowych. Wytyczne są również przestrzegane przez wszystkie kraje należące do OECD i stanowią standard postępowania dla administracji podatkowych oraz podmiotów powiązanych.

Według Ordynacji podatkowej cena transakcyjna to cena przedmiotu transakcji, która jest zawierana między powiązanymi podmiotami w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, które dotyczą podatku PIT, CIT i VAT.

Podmiotami powiązanymi są przeważnie przedsiębiorstwa należące do jednej grupy kapitałowej.

Trójstopniowa dokumentacja cen transferowych

Na podstawie wytycznych OECD została w Polsce wdrożona tzw. trójstopniowa dokumentacja cen transferowych, która zawiera: lokalną dokumentację cen transferowych, grupową dokumentację cen transferowych oraz raportowanie według krajów. 

Zadaniem lokalnej dokumentacji cen transferowych jest wykazanie, że ceny transferowe zostały ustalone w oparciu o warunki rynkowe. Wykazuje się szczegółowe informacje o transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi jak: przedmiot transakcji, jej przebieg, sposób kalkulowania i weryfikowania cen transferowych oraz rolę stron transakcji. 

W Polsce obowiązkiem sporządzenia takiej dokumentacji objęci są podatnicy, których transakcje o charakterze jednorodnym przekroczą w roku wartość 2 lub 10 mln złotych (jest to uzależnione od typu transakcji.

Grupowa dokumentacja cen transferowych to zbiór informacji odnoszących się do grupy kapitałowej, jej struktury, działalności oraz najważniejszych przepływów w obrębie grupy. 

Raportowanie według krajów to dostarczanie informacji o jednostkach, które wchodzą w skład grupy podmiotów oraz odpowiedniego powiadomienia CBC-P.

Ceny transferowe a podatki

Pojęcie cen transferowych jest bardzo ważne jeżeli chodzi o podatki. Często ceny transferowe są stosowane po to, by przesunąć część dochodu w ramach danej grupy kapitałowej. Taki zabieg pozwala przetransferować środki pomiędzy różnymi krajami, w tym do tych, które charakteryzują się niższym opodatkowaniem dochodów. Skutkiem takiego działania może być opodatkowanie dochodu w zupełnie innym państwie, jak to w którym został on wygenerowany. Ponadto ceny transferowe przeważnie różnią się od cen rynkowych, które stosują podmioty niepowiązane. W przypadku gdy dochód zostanie zaniżony organ podatkowy może określić dochód na zasadach zupełnie odrębnych, czyli jakie mają miejsce w przypadku podmiotów niepowiązanych. Aby właściwie ustalić ceny transferowe pomiędzy podmiotami powiązanymi przedsiębiorstwa powinny porównać ustalone warunki do tych, które występują w przypadku podmiotów niepowiązanych. 

Przykład

Spółka X to spółka matka z kraju X, która ma spółkę córkę Y w kraju Y. Spółka Y eksportuje spółce X towar (z kraju Y do X), która następnie go sprzedaje w kraju X. Wartość rynkowa towaru to 200 000. EUR. Produkt zostanie sprzedany za 400 000 EUR. Podatek dochodowy w kraju X wynosi 20% a w kraju Y 10 %. Poniżej obliczenia ( nie uwzględniono w nich KUP, czyli kosztów uzyskania przychodów) dla ceny transferowej – zobowiązanie podatkowej:

 • po wartości rynkowej 200 000 EUR dla kraju:
  – X: (400 000 EUR – 200 000 EUR)x20% = 40 000 EUR,
  – Y: 200 000 EURx10% = 20 000 EUR
  razem: 60 000 EUR
 • powyżej wartości rynkowej 250 000 EUR dla kraju:
  – X: (400 000 EUR – 250 000 EUR)x20% = 30 000 EUR,
  – Y: 250 000 EURx10% = 25 000 EUR
  razem: 55 000 EUR

Zastosowanie innej ceny transferowej oznaczać będzie w tym przypadku dla przedsiębiorstwa korzyść w wysokości 5 000 EUR.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 30.12.2020

ceny transferowe