Biała lista podatników

Co to jest biała lista podatników?

Prawdopodobnie od 01.09.2019 zacznie obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT. Lista po jej wdrożeniu ma zostać udostępniona na stronie Ministerstwa Finansów, CEIDG oraz Biuletynu Informacji Publicznej. 

Biała lista podatników ma być elektroniczną bazą informacji o podatnikach VAT. Za cel stawiane jest zastąpienie obecnie funkcjonujących wykazów podatników zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru jedną listą, czyli tzw. białą listą podatników. 

Korzyści płynące z wprowadzenia białej listy podatników

Funkcjonowanie jednej listy będzie korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców chociażby ze względu na znaczne usprawnienie procesu wyszukiwania danych o podmiotach gospodarczych, z którymi chce się przeprowadzić transakcje. Przyśpieszy to proces weryfikacji podmiotów pod kątem ich rzetelności i ułatwi dochowanie należytej staranności w VAT.

Samo wyszukiwanie podmiotów w nowym rejestrze ma być znacznie łatwiejsze, gdyż nie tylko po numerze NIP firmy kontrahenta, ale i również po samym nazwisku czy niepełnej nazwie firmy.

Jakie dane będą w białej liście podatników?

Biała lista podatników VAT będzie zbierała takie dane jak:

 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę),
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer PESEL lub NIP,
 • numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany,
 • jeżeli został nadany – numer REGON,
 • jeżeli istnieje – nr PESEL,
 • jeżeli został nadany – numer w KRS,
 • w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną – adres siedziby,
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności lub w przypadku jego braku adres rejestracyjny (w odniesieniu do osoby fizycznej),
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery PESEL bądź NIP,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery PESEL bądź NIP,
 • daty oraz podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru i przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym albo w zgłoszeniu aktualizacyjnym oraz potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej.

Jeżeli dane wykazanego na białej liście podmiotu nie będą zgodne ze stanem faktycznym, wówczas sam podmiot może złożyć wniosek o sprostowanie danych lub ich usunięcie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Jakie obowiązki spowoduje wprowadzenie białej listy podatników?

Wprowadzenie białej listy podatników będzie rodziło dla przedsiębiorców oprócz korzyści również dodatkowe obowiązki. Przedsiębiorca, będzie zobligowany każdorazowo przed wykonaniem do kontrahenta przelewu (jeżeli kontrahent znajduje się na białej liście) zweryfikować numer rachunku rozliczeniowego. Numer ten powinien być zgodny z widniejących na białej liście podatników. Ponad to jeżeli kwota przelewu przekroczy 15 000 zł i przelew zostanie zlecony na numer rachunku inny niż widniejący na białej liście, wówczas kwota ta nie będzie uznawana za koszt uzyskania przychodów. Od 01.01.2020 ma obowiązywać dodatkowy przepis, który mówi, że jeżeli odbiorca przelewu nie odprowadzi z tytułu transakcji podatku VAT, wówczas nabywca i sprzedawca solidarnie za to odpowiadają. Przedsiębiorca może uniknąć wyłączenia kwoty z kosztów uzyskania przychodów oraz solidarnej odpowiedzialności jeżeli:

 • w przeciągu 3 dni poinformuje o fakcie dokonania przelewu na rachunek inny niż widniejący na białej liście właściwego dla sprzedawcy Naczelnika Urzędu Skarbowego lub, 
 • płatność odbyła się z zastosowaniem modelu podzielonej płatności czyli tzw. split payment.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

biała lista podatników