Amortyzacja degresywna

Prowadząc własną firmę warto znać różne pojęcia księgowe. Jednym z nich jest amortyzacja degresywna. Czym jest ten sposób rozliczania zużycia środków trwałych? Jak wyglądają odpisy? Więcej w artykule.

Co to jest amortyzacja degresywna?

Amortyzacja degresywna nazywana jest również przyśpieszoną. W tej metodzie amortyzacji środków trwałych przedsiębiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych stosując podwyższone stawki. Amortyzacja degresywna (przyśpieszona) zakłada, że przydatność ekonomiczna środka trwałego zmaleje w miarę upływu lat. Zużycie środka trwałego w tym przypadku jest największe w początkowym okresie.

Jak wygląda amortyzacja degresywna?

Amortyzacja przyśpieszona w pierwszym roku naliczana jest od wartości początkowej środka trwałego. W kolejnych okresach przedsiębiorca powinien wartość początkową zużywanego środka trwałego pomniejszyć o naliczone w poprzednich okresach odpisy amortyzacyjne. Istotne jest to aby pamiętać, że w sytuacji gdy wartość amortyzacji obliczona metodą degresywną będzie mniejsza niż wartość odpisów ustalonych metodą liniową, wówczas dalsze odpisy należy rozpocząć według metody liniowej. W amortyzacji degresywnej stosuje się stawki, które przedstawia Wykaz stawek amortyzacyjnych, dostępny w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki te podwyższa się współczynnikiem, który jest nie wyższy niż 2,0.

Do jakich środków trwałych można stosować metodą amortyzacji przyśpieszonej?

Amortyzacją degresywną mogą zostać objęte środki trwałe kwalifikowane do grupy 3-8 oraz 8 KŚT w tym środki transporty z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym roku podatkowym ich używania.

Przykład

Firma XYZ kupiła w grudniu 2018 roku maszynę o wartości początkowej 500 000 zł. Przedsiębiorstwo zdecydowało się dokonywać odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną. Dla zakupionego środka trwałego zgodnie z Wykazem stawek amortyzacyjnych stawka wynosi 14 %. Z uwagi na wybranie metody degresywnej amortyzacji, przedsiębiorstwo naliczać będzie odpisy w oparciu o stawkę 28% (14% * 2,0 współczynnik). Gdyby została wybrana metoda liniowa wówczas byłaby to stawka 14%, czyli co roku kwota 70 000zł. Szczegółowe obliczenia przedstawia poniższa tabela.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 18.06.2020

amortyzacja degresywna
amortyzacja degresywna