Akcjonariusz – definicja, prawa i obowiązki

Posiadanie udziałów w spółce wiąże się z licznymi prawami, ale i również obowiązkami. Kim jest akcjonariusz w spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej? Jakie ma prawa i obowiązki? Wyjaśniamy w artykule.

Kim jest akcjonariusz?

Akcjonariusz, czyli po ang. stock owner to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest właścicielem akcji. Akcjonariusz może być wspólnikiem w spółce akcyjnej bądź komandytowo-akcyjnej.

program do faktur 2023

Akcjonariusz jest wpisany do księgi akcyjnej lub posiada akcje na okaziciela. Aby zostać akcjonariuszem w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej wystarczy nabyć chociaż jedną akcję. Zakup papieru wartościowego oznacza posiadanie części majątku przedsiębiorstwa. Akcjonariusz nie odpowiada swoim majątkiem za powstałe zobowiązania spółki. Jego ryzyko ogranicza się do wysokości wkładu wniesionego na pokrycie objętych akcji.

Jakie są prawa i obowiązki akcjonariusza?

Bycie akcjonariuszem w danej spółce wiąże się z posiadaniem licznych praw i obowiązków. Podstawowym prawem akcjonariusza jest prawo do udziału w zysku czy też prawo do dywidendy. Po zakończeniu roku obrotowego, sporządzeniu sprawozdania finansowego i zbadaniu go przez biegłego rewidenta Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o podziale wypracowane zysku między akcjonariuszami. Dywidenda przyznawana jest zazwyczaj w zależności od ilości posiadanych przez akcjonariusza akcji. Kolejnym prawem akcjonariusza jest prawo poboru. Prawo to daje pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby aktualnie posiadanych akcji. Emisja nowych akcji uzależniona jest od podjęcia odpowiedniej uchwały przez WZA. Do praw akcjonariuszy należą również prawo do:

  • rozporządzania akcjami – akcjonariusz ma prawdo do zbycia posiadanych akcji,
  • udziału w majątku likwidacyjnym – gdy prowadzone jest postępowanie likwidacyjne spółki i zostaną uregulowane zobowiązania, wówczas pozostały majątek jest dzielony pomiędzy akcjonariuszy,
  • uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zawierania głosu podczas WZA czy jego zwoływania (z pewnymi wyjątkami),
  • informacji dotyczących spółki – prawo do kontroli prostej spółki akcyjnej,
  • zaskarżania uchwał.

Oprócz licznych praw akcjonariusz ma również obowiązki w spółce, w której posiada akcje. Podstawowym obowiązkiem akcjonariusza jest zapłata pełna za nabywane akacje po cenie emisyjnej. Kolejnym obowiązkiem jest konieczność poinformowania spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego o nabywaniu znacznego pakietu akcji bądź jego zbywaniu. Progi procentowe jakie brane są pod uwagę przy zwiększeniu liczby głosów bądź jej zmniejszeniu na walnym zgromadzeniu dotyczą przekroczenia 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% i 75% całościowej liczby głosów. Akcjonariusz wnosi wkład na kapitał zakładowy. Jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku wówczas jego akcji mogą zostać unieważnione. Za opóźnienie w spłacie mogą zostać naliczone odsetki bądź odszkodowanie.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 10.08.2022

akcjonariusz