Z jakiej formy opodatkowania mogę skorzystać?

Każdy przedsiębiorca zastanawia się, którą formę opodatkowania dochodów wybrać, aby odnieść z niej jak największe korzyści? Często odpowiedź na to pytanie pojawia się, gdy działalności funkcjonuje już określony czas na rynku. Warto przy tym znać charakterystyki poszczególnych form, aby móc dokonać właściwego wyboru.

Osoby fizyczne, które chcą prowadzić działalność gospodarczą mają do wyboru 4 różne formy opodatkowania, czyli:

 • zasady ogólne z zastosowanie progresywnej skali podatkowej 18% i 32%,
 • podatek liniowy 19%,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bądź
 • kartę podatkową.

Wybór formy opodatkowania ma znaczenie, gdyż podjęta decyzja wpływa na sposób liczenia podatku, jego stawkę i kwotę, która będzie do zapłaty za dany rok podatkowy. Decyzja uzależniania jest od kliku czynników takich jak:

 • wysokość osiąganych przychodów,
 • wielkość zatrudnienia pracowników,
 • rodzaju i skali prowadzonej działalności oraz
 • formy organizacyjno-prawnej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Skala podatkowo jest powszechna dla każdego przedsiębiorcy. Wybierając zasady ogólne za podstawę opodatkowania przyjmuje się dochód będący różnicą między sumą przychodów i kosztów ich uzyskania. Wyróżnia się dwie skale podatkowe:

 • 18% – gdy osiągnięty dochód nie przekracza kwoty 85 528 złotych,
 • 32% – gdy dochód jest wyższy niż 85 528 złotych.

Na przedsiębiorcę, który wybierze tą formę opodatkowania czeka możliwość pomniejszenia podatku o kwotę wolną czy zastosowania rożnego rodzaju ulg i odliczeń. Ponad to podatnik może rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Oprócz przywilejów trzeba liczyć się z różnymi obowiązkami jak np. konieczność składania rocznych zeznań podatkowych i deklaracji czy prowadzenia ewidencji podatkowych np. w postaci Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Podatek liniowy 19 %

Podatek liniowy charakteryzuje się stawką podatku 19%. Opodatkowany podlega zatem dochód przedsiębiorcy niezależnie od jego wysokości jedną stawką. Jest to duża zaleta szczególnie dla podatników, których dochody przekraczają kwotę 85 528 złotych. Rozwiązanie to ma jednak wady, o których warto wspomnieć, np.:

 • nie ma możliwości rozliczanie się ze współmałżonkiem,
 • nie można skorzystać w ulg i innych odliczeń,
 • pojęcie kwoty wolnej od podatku nie funkcjonuje.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt to specyficzna forma opodatkowania. Nie funkcjonuje w tym przypadku pojęcie kosztów uzyskania przychodów. Opodatkowaniu podlegają osiągnięte przychody. Zagadnienie związane z ryczałtem reguluje Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność jednoosobową czy w formie spółki cywilnej bądź jawnej. W ustawie są zapisy, odnoszące się do osób, które nie mogą skorzystać z tej formy. Wskazano również stawki liniowe, których wysokość uzależniona jest od charakteru prowadzonej działalności. Podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów oraz np. posiadania i przechowywania dowodów zakupu.

Karta podatkowa

Karta podatkowa została uregulowana w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest to najprostsza forma opodatkowania osiąganego dochodu.

Z karty podatkowej mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne (wspólnicy są osobami fizycznymi),
 • inne wymienione działalności np. wolne zawody, działalności gastronomiczne, usługowe, transportowe.

Podatnicy korzystający z karty podatkowej nie muszą prowadzić KPiR. Zobligowani są jednak np. do prowadzenia ewidencji zatrudnienia pracowników czy wydawania rachunków i faktur na żądanie klienta. Nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu czy ulg. Podatnik płaci kwotę podatku najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku grudnia, najpóźniej do 28 dnia. Tabela miesięcznych stawek dostępna jest w Monitorze Polski z dnia 30 listopada 2018 roku.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

formy opodatkowania