WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa

WIS- czym jest?

WIS, czyli Wiążąca Informacja Stawkowa została uregulowana Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany, które wprowadza wejdą w życie od 01.11.2019. Zgodnie z rozdziałem 1a Ustawy WIS jest informacją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT:

 • importu towarów,
 • dostawy towarów,
 • WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) bądź
 • świadczenia usług.

Uzyskana informacja ma być wiążąca w przypadku kontroli organów podatkowych. W ten sposób przedsiębiorca zyska pewność, że zastosowana przez niego stawka podatku VAT jest właściwa. 

Co będzie zawierać WIS?

Wydana Wiążąca Informacja Stawkowa będzie zawierać:

 • opis usługi bądź towaru, który jest przedmiotem Wiążącej Informacji Stawkowej, 
 • klasyfikację towaru lub usługi według odpowiednio Nomenklatury scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
 • właściwą do zastosowania stawkę podatku VAT dla usługi bądź towaru.

Jak uzyskać WIS?

Przedsiębiorca uzyska Wiążącą Informację Stawkową po złożeniu wniosku od 01.11.2019, który będzie zawierał:

 • podstawowe dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, nazwę, adres zamieszkania bądź siedziby, numer NIP bądź inny, które go zidentyfikuje,
 • podstawowe dane pełnomocnika wnioskodawcy bądź innych osób, które zostały upoważnione do kontaktu odnośnie wniosku: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • wskazanie przedmiotu wniosku np. szczegółowy opis, klasyfikację towaru lub usługi,
 • informacje, które dotyczą opłaty należnej od wniosku,
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przedmiotem wniosku może być towar lub usługa, bądź towary lub usługi, jeżeli wnioskodawca oceni że razem składają się na pojedynczą czynność podlegającą opodatkowaniu.

Załączniki do WIS

Przedsiębiorca składający wniosek o Wiążącą Informację Stawkową musi dołączyć do niego potwierdzenie dokonanej opłaty za wniosek o wydanie WIS w kwocie 40 zł. Dodatkowo jeżeli uzna, że dodatkowe dokumenty (odnoszące się do usługi lub towaru) pomogą organom wydającym WIS prawidłowe sklasyfikowanie towaru lub usługi:

 • fotografie,
 • katalogi, 
 • schematy,
 • plany, 
 • instrukcje,
 • atesty,
 • informacje od producenta lub
 • inne umożliwiające klasyfikację.

Organ wydający Wiążącą Informację Stawkową może wezwać przedsiębiorcę do dostarczenia w terminie 7 dni od wezwania do doręczenia próbek towaru, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej klasyfikacji.

Kiedy dostanę WIS?

Organ wydaje Wiążącą Informację Stawkową bez zbędnej zwłoki. Terminem granicznym są 3 miesiące licząc od dnia, w którym organ trzymał wniosek. Wydana decyzja WIS może został uchylona lub zmieniona w przypadku stwierdzenie nieprawidłowości przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 22.08.2019

WIS