Upadłość firmy – definicja, procedura upadłościowa

Upadłość firmy nazywa jest często bankructwem przedsiębiorstwa. Czym jest upadłość firmy, jakie są tego konsekwencje? Kolejne kroki procedury upadłościowej. Przybliżamy pojęcie w artykule.

Upadłość firmy – definicja

Upadłość firmy to sytuacja, w której przedsiębiorstwo nie jest w stanie utrzymać się na rynku, staje się niewypłacalne (traci zdolność bieżącego regulowania swoich zobowiązań względem wierzycieli).

program do faktur 2023

Do bankructwa firmy dochodzi wówczas, gdy podejmowane są nietrafione decyzje biznesowe, partnerzy biznesowi przestają być wypłacalni czy prowadzona jest niewłaściwa strategia zarządzania ryzykiem. W efekcie zaistnienia wielu niekorzystnych sytuacji nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może popaść w zadłużenie, stać się niewypłacalne a następnie zbankrutować.

Ogłoszenie upadłości firmy to ostateczny krok, często konieczny, który powinien być realizowany tylko wtedy, gdy wszelkie inne rozwiązania zawiodą.

O upadłości firmy można mówić, gdy powstałe zobowiązania pieniężne przedsiębiorstwa przewyższają wartość posiadanego przez nią majątku i stan ten jest ciągły. Przedsiębiorca może ogłosić upadłość firmy, gdy od co najmniej trzech miesięcy (liczone od terminu na spłatę zadłużenia) nie ma ona wystarczających środków pieniężnych na uregulowanie zobowiązań. Warunkiem ogłoszenia upadłości jest również posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli a suma zobowiązań przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Jak zgłasza się upadłość firmy? Kolejne kroki

Ogłoszenie upadłości firmy wiąże się z wszczęciem postępowania w rejonowym sądzie gospodarczy, który jest właściwych dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Postępowanie jest wszczynane na skutek złożonego wniosku o jego rozpoczęcie przez podmiot do tego uprawniony (może być nim zarówno przedsiębiorca jak i wierzyciel).

UWAGA!

Przedsiębiorca występuje z wnioskiem najpóźniej 30 dnia licząc od tego, w którym powstała podstawa prawna do ogłoszenia bankructwa.

Następnie rozpoczyna się tzw. procedura upadłościowa. Dokładnie badana jest sytuacja gospodarcza firmy. Sprawdzane są przesłanki służące ogłoszeniu upadłości. Ustalana jest wysokość majątku oraz następuje szacunek kosztów przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Jeżeli sąd ogłosi upadłość przedsiębiorstwa wówczas firma wychodzi z powstałych problemów finansowych. Konsekwencją wyroku jest stracenie kontroli nad majątkiem firmy, gdyż od tej pory przejmuje go syndyk. Po upłynnieniu masy upadłościowej następuję podział pozostałych środków pomiędzy wierzycieli.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 12.09.2022

Upadłość firmy