Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona dla wspierania zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Szczególne znaczenie ma stosowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych dążących do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez gospodarstwa domowe. W tym przypadku właściciel bądź inwestor dokonujący modyfikacji lub budowy domu jednorodzinnego przy zeznaniu rocznym może odzyskać aż 53 tysiące złotych. Dowiedz się, czym dokładnie jest ta opcja, komu przysługuje i jakie ma znaczenie w Programie Czyste Powietrze.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Preferencja ta polega na odliczeniu od dochodu wydatków, które poniesiono na wykonanie inwestycji o charakterze termomodernizacyjnym. Przy czym muszą one być zgodne z listą zawartą w audycie energetycznym. Realizacja działania sprawdzającego przed przystąpieniem do konkretnego procesu gwarantuje, że koszty przyniosą wymierny efekt. Preferencja ta z zasady ma wspierać termomodernizację efektywną. Odliczenie dotyczy kwoty, która była faktycznie poniesiona na konkretne nakłady. Jednakże ogólna wartość odliczeń nie może być wyższa niż 53 tysiące złotych. Co więcej, czas trwania przedsięwzięcia ogranicza się do 3 następujących po sobie lat.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom bądź też współwłaścicielom domów jednorodzinnych. W kategorii tej mieszczą się budynki wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej, grupowej, szeregowej, które przeznaczone są do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Pod względem konstrukcyjnym muszą stanowić samodzielny element. Przy czym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali lub jednego mieszkania i nieruchomości użytkowej o powierzchni nie większej niż 30% całkowitej.

Prawo do tej ulgi przysługuje zarówno przedsiębiorcom będących właścicielami obiektów wykorzystywanych na cele mieszkalne, a także podatnikom nieprowadzącym działalności w ich budynkach mieszkalnych. W pierwszej sytuacji przedsiębiorcy funkcjonujący jako czynni podatnicy VAT wydatki sumują z uwzględnieniem kwot netto. W pozostałych przypadkach przyjmuje się wartości brutto.

Przykładem wydatków podlegających odliczeniu w ramach tej ulgi są materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej. Co więcej, może to być montaż pompy ciepła, kolektorów słonecznych, systemu wentylacji mechanicznej, fotowoltaicznej i wiele innych.

Jak długo można korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, czyli zasady stosowania?

Przedsięwzięcie, które dąży do poprawy standardu energetycznego, podejmować można przez okres trzech lat. Termin liczy się od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek na cele termomodernizacyjne. Elementem potwierdzającym jest tutaj dokumentacja powykonawcza lub odbiór audytora. Gdy inwestycja kończy się pracami bez dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych, wystarczającym rozwiązaniem będzie samodzielne potwierdzenie końca przedsięwzięcia.

Jakie znaczenie ma ulga termomodernizacyjna w Programie Czyste Powietrze?

Właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z obu opcji, a więc ulgi termomodernizacyjnej i dofinansowania ramach programu Czyste Powietrze. Jednakże w pierwszym przypadku odliczeniu nie podlegają nakłady, które otrzymały dofinansowanie w drugim rozwiązaniu lub zostały oddane podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że osoby starające się o te wsparcia mogą otrzymać dotację na wymianę starego pieca z projektu Czyste Powietrze. Natomiast docieplenie odliczą w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna to istotny zwrot ku dbałości o środowisko naturalne i dążeniu do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Motywuje ludzi do podjęcia działań, które będą służyć nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom!

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 20.08.2020

ulga termomodernizacyjna