Ulga Innovation Box

Przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box) od 01.01.2019 mogą liczyć na preferencyjną stawkę podatku wynoszącą 5 %. Ulga Innovation Box wymaga jednak spełnienie określonych kryteriów.

Kto może liczyć na ulgę Innovation Box?

Z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z kwalifikowanych praw właśności intelektualnej, czyli 5 % stawki podatku mogę skorzystać podatnicy będący:

 • właścicielem,
 • współwłaścicielem,
 • użytkownikiem lub
 • posiadaczem prawa do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie zawartej umowy licencyjnej.

Umowa taka musi zawierać zastrzeżenie o wyłączności w zakresie korzystania z tego prawa (podatnik prowadził prace badawczo-rozwojowe, których następstwem było powstanie IP Box, który stanowi przedmiot licencji). Owo prawo musi być np. opatentowane, chronione przez dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy być autorskim prawem do programu komputerowego. Katalog IP Box (kwalifikowanych praw własności intelektualnej) został wskazany w art. 30ca. ust. 2 Ustawy PIT oraz art. 24d ust. 2 Ustawy CIT. 

Wskazane wyżej wymienionymi przepisami prawa muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest UE. Przedmiot tych prawa musi być wytworzony, rozwinięty bądź ulepszany przez podatnika w ramach prowadzonej działalności o charakterze badawczo-rozwojowym.

Co jest podstawą opodatkowania?

W przypadku przedsiębiorców, który uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej za podstawę opodatkowania przyjmuję się sumę wszystkich dochodów uzyskanych z tym praw, które zostały osiągnięte w danym roku podatkowym.

Wysokość dochodu ustalana jest poprzez pomnożenie wysokości uzyskanego dochodu przez wskaźnik obliczany ze wzoru znajdującego się w art. 30ca. ust. 4 Ustawy PIT (nie większy jak 1, gdy przekracza przyjmuje się wartość 1), czyli:

(a+b)*1,3/(a+b+c+d)

gdzie litery a, b, c i d oznaczają koszty, które zostały faktycznie poniesione przez podatnika na:

 • związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej bezpośrednio prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 • nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z prawem od podmiotu powiązanego i niepowiązanego.

Do powyższym kosztów nie zalicza się tych, które nie są w sposób bezpośredni związane z kwalifikowanym prawem do własności intelektualnej, czyli:

 • odsetek,
 • opłat finansowych,
 • kosztów związanych z nieruchomościami.

Dochód (strata) z IP Box (kwalifikowanego prawa własności intelektualnej)

Zgodnie z Ustawą PIT w art. 30ca. ust. 7 dochód (strata) z IP Box może zostać uzyskany z:

 • kwalifikowanego prawa uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu bądź usługi,
 • ze sprzedaży IP Box,
 • z opłat bądź należności wynikających z umowy licencyjnej dotyczącej IP Box,
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa, w przypadku gdy uzyskano je w postępowaniu spornym (w tym w sądowym lub arbitrażu).

Dochodem jest różnica pomiędzy przychodami i kosztami ich uzyskania. W momencie gdy koszty przewyższają przychody, wówczas powstaje strata. Podatnicy, którzy uzyskają dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, bądź gdy poniosą stratę i skorzystają z preferencyjnego opodatkowania zobligowani są do wykazywania wszystkich dochodów (strat) z tych praw w zeznaniu podatkowym za rok, w którym je osiągnięto.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Ulga Innovation Box