Świadczenie aktywizacyjne – terminy, wypłaty, zwrot

Przedsiębiorcy zatrudniając pracownika do wykonywania określonej zawartą umową pracy wybierają najczęściej osobę, która zdobyła już doświadczenie w danej dziedzinie w innej firmie. Zawierana umowa ma przeważnie charakter umowy o pracę na czas określony np. 3 miesięcy (tzw. okres próbny). Poszukującymi nowego miejsca pracy nie zawsze są jednak osoby, które z obecnego z różnych powodów nie są zadowolone. Także osoby kończące np. studia, szkołę średnią czy różnego rodzaju kursy w danym kierunku podejmują zatrudnienie. Pracodawcy mają również możliwość zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej.

program do faktur 2023

W tym przypadku warto bliżej poznać pojęcie jakim jest świadczenie aktywizacyjne. Czym ono jest? Kto może się o nie ubiegać? Jakie są warunki i kwoty? Więcej w artykule.

Co to jest świadczenie aktywizacyjne?

Świadczenie aktywizacyjne to pomoc finansowa dla przedsiębiorcy wynikająca z zatrudnienia w pełnym wymiarze pracy skierowanej osoby bezrobotnej, która powraca do pracy po dłuższej przerwie związanej z wychowaniem dziecka bądź osoby, która sprawuje opiekę nad osobą od niej zależną. Istotny przy tym jest warunek rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (3 lata przed zarejestrowaniam się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna) z powodu sprawowania opieki nad osobą zależną bądź koniecznością wychowywania dziecka. Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z obowiązującymi warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Uregulowanie zagadnienia świadczenia aktywizacyjnego znajduje się w art. 60b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Świadczenie aktywizacyjne – wypłaty i zwrot

Pracodawca może otrzymać decyzją starosty środki z tytułu świadczenia aktywizacyjnego na okres 12 lub 18 miesięcy. W przypadku pierwszego terminu jest to połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdą skierowaną osobę bezrobotną. Termin 18 miesięcy oznacza jedną trzecią minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Pracodawca musi pamiętać o tym aby po upływie terminu kontynuować zatrudnienie odpowiednio przez 6 (dla 12-miesięcznego świadczenia) oraz 9 miesięcy (dla 18-miesięcznego świadczenia). Jeżeli pracodawca zdecyduje się rozwiązać umowę w tym okresie lub wcześniej, wówczas zobowiązany jest do zwrotu przyznanych środków pieniężnych w całości. Dodatkowo naliczane są odsetki ustawowe, które również musi zapłacić. Nie zawsze jest to zwrot całość kwoty świadczenia wraz z odsetkami. W przypadku gdy skierowana osoba bezrobotna przepracuje czas, gdy przedsiębiorca otrzymuje świadczenie oraz conajmniej połowę wymaganego czasu do utrzymania zatrudnienia po świadczeniu wówczas zwrot dotyczy 50 % tej kwoty.

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma pismo od starosty będące wezwaniem do zwrotu środków pieniężnych wówczas ma on termin na wypełnienie żądania 30 dni od otrzymania doręczenia mu pisma.

Jeżeli rozwiązanie umowy wynika z decyzji skierowanego bezrobotnego i obejmuje terminy wskazane w art. 60b wyżej wymienionej Ustawy, wówczas starosta kieruje na zwolnione stanowisko nowego bezrobotnego.

Gdy pracodawca odmówi przyjęcia nowego kierowanego bezrobotnego na wcześniej zwolnione stanowisko, wówczas zobowiązany jest do zwrotu świadczenie aktywizacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami. 

Możliwa jest jeszcze sytuacja, w której brakuje osoby do skierowania na zwolnione stanowisko pracy. Wówczas przedsiębiorca nie dokonuje zwrotu otrzymanych środków.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 26.01.2022

świadczenie aktywizacyjne