+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Dodatkowe oznaczenia procedur w pliku JPK

Październik 2020 przyniósł szereg zmian dla przedsiębiorców a mianowicie nowy plik JPK_V7, kody GTU czy obowiązek oznaczania procedur dla JPK, czyli rodzajów transakcji wymaganych dla nowego pliku JPK. Poznajmy bliżej procedury JPK, czyli dodatkowe oznaczenia, które przedsiębiorcy stosują dla JPK.

program do faktur 2022

Procedury JPK – uregulowanie prawne

Nowe oznaczenia procedur dla JPK zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. W dokumencie tym znajdują się m.in. oznaczenia literowe dla określonego katalogu transakcji sprzedażowych i zakupowych. Z uwagi na to, że Jednolity Plik Kontrolny dotyczy transakcji zakupowych oraz sprzedażowych (plik generowany na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT) oznacza się odpowiednimi procedurami transakcje sprzedażowe (dla podatku VAT należnego – do zapłaty) i zakupowe (dla VAT naliczonego – do odliczenia).

Dla transakcji:

 • sprzedażowych są to oznaczenia: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP,
 • zakupowych stosuje się oznaczenia MPP i IMP.

Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji

Poniżej prezentujemy szczegółowe oznaczenia rodzajów transakcji dla JPK (symbol wraz z opisem) – podatek należny:

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa wart.23 ustawy
 • EE – świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy,
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy
 • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
 • MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art.119 ustawy
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art.120 ustawy
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
 • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art.8a ust.1 ustawy
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Dla transakcji zakupowych (podatek naliczony) stosuje się symbole:

 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • IMP – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Oznaczanie dowodów nabycia oraz sprzedaży

Oprócz oznaczania szczególnych rodzajów transakcji na fakturach przedsiębiorca ma obowiązek oznaczania dowodów nabycia oraz sprzedaży dla nowego JPK, czyli dla dowodów

 • sprzedaży oznaczenia: WEW (dokument wewnętrzny), RO (dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących) oraz FP (faktura VAT wystawiona do paragonu)
 • nabycia oznaczenia: VAT_RR (faktura VAT_RR wystawiana przez nabywcę towarów od rolnika ryczałtowego), WEW (dokument wewnętrzny) oraz MK (faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń).

Jak oznaczyć procedury w programie do fakturowania?

Procedury podatkowe dla JPK oznacza się poprzez wybranie właściwego symbolu podczas wystawiania dokumentu. Przedsiębiorca, który korzysta z naszych programów do fakturowania: Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel ma możliwość przyporządkowania faktury podczas jej wystawiania do określonej procedury bądź wielu procedur. Jeżeli dokument nie powinien być objęty żadną z procedur, wówczas na fakturze nie pojawi się dodatkowa informacja, natomiast w strukturze JPK powinien widnieć opis: BRAK.

Poniżej screen z programu do fakturowania Faktura Small Business Handel:

procedury JPK

Błędne oznaczanie procedur dla JPK

Oznaczanie procedur dla JPK powinno być przeprowadzone z dużą dokładnością, gdyż wprowadzenie błędnego oznaczenia skutkować może nałożeniem na przedsiębiorcę sankcji grzywny w wysokości do 500 zł dla każdego błędu. Dlatego tak ważne jest aby nie nadpisywać procedur, nie oznaczać dokumentów procedurą którą nie ma zastosowania.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 15.10.2020

oznaczanie procedur jpk